Jean LAMBERT : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członkini

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Green Party (Wielka Brytania)

Przewodnicząca 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Główne działania parlamentarne 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Prawa i Wartości”  
- EMPL_AD(2018)627615 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności  
- EMPL_AD(2017)597413 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie inicjatywy przewodniej UE dotyczącej przemysłu konfekcyjnego  
- EMPL_AD(2017)593891 -  
-
EMPL 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE  
- LIBE_AD(2019)628589 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Europejski Korpus Solidarności” oraz uchylającego [rozporządzenie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności] i rozporządzenie (UE) nr 375/2014  
- EMPL_AD(2018)627020 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Zarządzania Granicami i Wiz  
- LIBE_AD(2018)627729 -  
-
LIBE 

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (B8-0676/2017, B8-0677/2017) EN  
 

I abstained on the vote on ‘sufficient progress’ but voted for the final resolution as it contains important principles for the second stage of negotiations for leaving the EU.
I would have wanted greater progress on citizens’ rights, negotiated in a spirit of generosity and not only reciprocity. That may be ambitious in the light of the British Prime Minister’s obsession with reducing immigration and her creation of a hostile environment policy. I believe we should put the interests of individual citizens and their families first. We should improve the rights of UK citizens in terms of entry of non-UK spouses, for example, rather than lowering the entitlements of EU27 nationals. I remain to be convinced that the future of carers and others who may be viewed as ‘economically inactive’ is secure: nor am I convinced that treating UK nationals currently resident in the EU27 as third-country nationals will be as positive as the Commission suggests. I am pleased that the resolution recognises that more needs to achieved on citizens’ rights.
On the Irish border issue, I believe the principles are sound but that the British Government wants two mutually exclusive results that are of constitutional significance for the UK.

Sprzeciw wobec aktu delegowanego: ogólny system preferencji taryfowych (B8-0273/2017) EN  
 

We need to be very clear today that any granting of GSP+ to Sri Lanka should not be seen as a reward but as a mutual commitment: the EU offers certain trade benefits designed to help the country’s development, in exchange, the Government of Sri Lanka undertakes to improve implementation of the 27 International Conventions it has ratified in the areas of labour rights, environmental protection, human and civil rights – these are international norms which will do much to improve the daily lives of all living in Sri Lanka, not least through the improvement of the justice system.
After much consideration, I have voted against today’s proposal for rejection of GSP+. This is not because I believe all is well in the country – I know it is not: much needs to be done in terms of reconciliation and a post-conflict political settlement, among other changes. But I do want an ongoing process designed to ensure the delivery of genuine implementation because I am not naive about Government promises. GSP+ gives us a framework where, if one party does not deliver, the other can call time on the deal – as Sri Lanka understands.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie przystąpienia UE do Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka  
- P8_DCL(2016)0135 - Wygasła  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Data otwarcia : 12-12-2016
Termin : 12-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 120 - 13-03-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie dostępu do zatrudnienia osób cierpiących na zaburzenia neurologiczne oraz przewlekły ból  
- P8_DCL(2016)0112 - Wygasła  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 179 - 25-01-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony dzieci, których rodzice przebywają w więzieniu  
- P8_DCL(2016)0084 - Wygasła  
Patrizia TOIA , Sergio Gaetano COFFERATI , Caterina CHINNICI , Silvia COSTA , Anna Maria CORAZZA BILDT , Luigi MORGANO , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Nathalie GRIESBECK , Marian HARKIN , Jean LAMBERT  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 276 - 13-12-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenia o udziale posłów w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie