Michael CASHMAN : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Labour Party (Wielka Brytania)

Przewodniczący 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki
 • 21-03-2012 / 14-04-2014 : Konferencja Przewodniczących Delegacji

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Petycji
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki
 • 30-09-2009 / 20-03-2012 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rozwoju
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Petycji
 • 15-04-2014 / 30-06-2014 : Konferencja Przewodniczących Delegacji

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w tej dziedzinie  
- DEVE_AD(2013)510581 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie zalecenia dla Rady dotyczącego zasady ONZ mówiącej o obowiązku ochrony  
- DEVE_AD(2013)502210 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich  
- LIBE_AD(2012)483493 -  
-
LIBE 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony  
- DEVE_AD(2012)497945 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2011 oraz polityki UE w tym zakresie  
- DEVE_AD(2012)496493 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie przeglądu strategii UE w zakresie praw człowieka  
- DEVE_AD(2012)492637 -  
-
DEVE 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie promowania włączenia społecznego i zwalczania wszelkich form dyskryminacji na rynku pracy  
- P7_DCL(2014)0009 - Wygasła  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Data otwarcia : 16-01-2014
Termin : 16-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 75 - 17-04-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony kruchych ekosystemów i zagrożonych gatunków  
- P7_DCL(2010)0024 - Wygasła  
Catherine BEARDER , Michael CASHMAN , Sirpa PIETIKÄINEN , Bas EICKHOUT  
Data otwarcia : 19-04-2010
Termin : 09-09-2010
Liczba sygnatariuszy : 234 - 09-09-2010
Oświadczenie pisemne w sprawie zbioru patentów UNITAID dotyczących lekarstw przeciwko HIV  
- P7_DCL(2009)0055 - Wygasła  
Michael CASHMAN , David MARTIN , Raül ROMEVA i RUEDA , Santiago FISAS AYXELÀ , Sophia in 't VELD  
Data otwarcia : 19-10-2009
Termin : 11-02-2010
Liczba sygnatariuszy : 195 - 11-02-2010

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe