Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • Członkini
 • Wielka Brytania Labour Party

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

780

Egzekucje w Egipcie

08-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-08(8.2)

Nigeria

18-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-18(4.1)

Sytuacja w Iranie (debata)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(12)

Sytuacja w Kenii (debata)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(13)

Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

15-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-15(19)

Wolność słowa w Wietnamie, zwłaszcza sprawa Nguyena Van Hoa

14-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-14(5.1)

Zakaz posługiwania się symbolami i hasłami nazistowskimi i faszystowskimi w całej UE (debata)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(22)

Sytuacja ludu Rohindża (debata)

12-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-12(11)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

5

Opinia(-e) jako sprawozdawca

2

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

OPINIA w sprawie przygotowania rewizji powyborczej WRF na lata 2014–2020: uwagi Parlamentu poprzedzające wniosek Komisji

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

5

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

AFET
31-01-2018 AFET_AD(2018)612252

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze

AFET
31-01-2018 AFET_AD(2018)612251

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Projekt(-y) rezolucji

181

Wspólny projekt rezolucji w sprawie wolności słowa w Wietnamie, zwłaszcza sprawy Nguyena Van Hoa

13-12-2017 RC-B8-0685/2017

  Motion for a resolution on freedom of expression in Vietnam, notably the case of Nguyen Van Hoa

11-12-2017 B8-0688/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Projekt rezolucji w sprawie praworządności na Malcie

10-11-2017 B8-0596/2017

Projekt rezolucji w sprawie przeciwdziałania molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu w UE

24-10-2017 B8-0578/2017

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Mjanmy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Rohindżów

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/popr. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie strategii UE na rzecz Syrii

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Projekt rezolucji w sprawie osiągnięcia rozwiązania dwupaństwowego na Bliskim Wschodzie

15-05-2017 B8-0346/2017

Oświadczenie(-a) pisemne

9

Oświadczenie pisemne w sprawie wspierania programu „Odyseusz” w celu ożywienia wolontariatu europejskiego

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Wygasła

szczegóły

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Data otwarcia : 03-10-2016
Termin : 03-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 91 - 04-01-2017

Oświadczenie pisemne w sprawie upowszechnienia wśród obywateli znajomości dyrektywy UE w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Wygasła

szczegóły

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Data otwarcia : 09-05-2016
Termin : 09-08-2016
Liczba sygnatariuszy : 64 - 28-07-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Wygasła

szczegóły

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Data otwarcia : 27-04-2016
Termin : 27-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 310 - 28-07-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie priorytetowego traktowania europejskiej strategii dotyczącej demencji

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Wygasła

szczegóły

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Data otwarcia : 11-04-2016
Termin : 11-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 139 - 12-07-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie sprostania wyzwaniom związanym ze wskaźnikiem głodu na świecie (GHI)

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Wygasła

szczegóły

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Data otwarcia : 24-02-2016
Termin : 24-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 61 - 25-05-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie polowań prowadzonych dla zdobycia trofeów

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Wygasła

szczegóły

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Data otwarcia : 18-01-2016
Termin : 18-04-2016
Liczba sygnatariuszy : 134 - 19-04-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie przekazywania organizacjom charytatywnym niesprzedanej żywności nadającej się do spożycia

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Zamknięta z podpisami większości posłów

szczegóły

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Data otwarcia : 14-10-2015
Termin : 14-01-2016
Przyjęto : 14-01-2016
Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 01 do protokołu z dnia 18-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 388 - 15-01-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie wspierania dążenia do umożliwienia osobom niepełnosprawnym w Unii Europejskiej życia poza zakładami opieki

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Wygasła

szczegóły

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Data otwarcia : 25-03-2015
Termin : 25-06-2015
Liczba sygnatariuszy : 128 - 26-06-2015

Oświadczenie pisemne w sprawie braku odpowiednich placówek opieki pozaszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych w UE

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Wygasła

szczegóły

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Data otwarcia : 09-03-2015
Termin : 09-06-2015
Liczba sygnatariuszy : 175 - 10-06-2015

Pytanie(-a) parlamentarne

219

  GSP+ and Pakistan

30-01-2018 E-000522/2018 Komisja

  VP/HR - Humanitarian crisis in northwest Syria

30-01-2018 E-000521/2018 Komisja

  VP/HR - Turkish offensive against YPG in Syria

30-01-2018 E-000519/2018 Komisja

  VP/HR - The situation of human rights defender Mubashar Hasan in Bangladesh

09-01-2018 E-000042/2018 Komisja

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 E-006752/2017 Komisja

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 P-006751/2017 Komisja

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Komisja

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Komisja

  Implementation of EU fire safety regulations by the UK Government

30-06-2017 E-004395/2017 Komisja

  Smoke toxicity

30-06-2017 E-004394/2017 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

101

 

Traktat z Marrakeszu: ułatwienie dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, osobom niedowidzącym i osobom z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (A8-0400/2017 - Max Andersson)

18-01-2018

I voted in favour of this report in which the Parliament consents to the Marrakesh Treaty. The treaty aims to facilitate access to certain works in accessible formats for persons who are blind or visually impaired. It does so by providing copyright exemptions in order to copy and/or distribute works in accessible formats.

 

Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka)

18-01-2018

I voted in favour of this recast which seeks to update the main EU instrument on family law, within the section on international child abduction. This section has not been updated in over 10 years and is not functioning well.
The proposed changes aim to speed up the process and resolution of cases, to strengthen the enforcement of decisions made by national courts through cooperation and to allow a child forming his or her own views to express them in all proceedings concerning them.

 

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w państwach członkowskich (A8-0406/2017 - Romana Tomc)

18-01-2018

Labour MEPs today voted in favour of this report that acknowledges the success of the European Youth Employment Initiative in the context of the 2008 financial and economic crisis that affected much of Europe. Labour MEPs are calling for a Youth Employment Initiative that better addresses the post-crash conditions of young people in the labour market to ensure that all young people have access to good quality employment, training and education to create a future-proof economy.

 

Wdrożenie dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i potrzeba reformy zawodów regulowanych (A8-0401/2017 - Nicola Danti)

18-01-2018

I voted in favour of this report as I believe it adopts a fair and balanced approach in its analysis of the Commission’s Communication on reform recommendations for regulation in professional services. Regulated professions represent up to 22% of the labour force in the EU and cover many crucial sectors, such as health and social services, business services, construction, network services, transport, tourism, real estate, public services and education. Regulation of professions is often absolutely necessary to safeguard public interest objectives, such as public security, public health, consumer protection, or protection of the environment, and deregulation must not be an aim for the future of the regulation of professions at the EU level. However, this report also highlights that for regulation to be fair for the professionals and to enable mobility within the EU, it needs to be proportionate, non-discriminatory and the Member States must be transparent about the regulations they put in place. Due to the crucial role of these professions in the EU economy, we need to ensure that professionals in the EU remain competitive and able to face the transformational changes that are affecting the liberal professions as a consequence of innovation, digitalisation and globalisation.

 

Kontrola wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (A8-0390/2017 - Klaus Buchner)

17-01-2018

. ‒ I voted in favour of stronger EU controls on the exporting to repressive regimes of cyber technology that can be used to identify and then torture dissidents. The new EU export controls will cover ‘dual-use’ goods and technologies – those with civilian and military use – which can be used by regimes that routinely violate human rights to spy on their own citizens. These include devices for intercepting mobile phones, hacking computers, circumventing passwords or identifying internet users, which are all widely used to suppress civilians, political opposition and activists around the world.

 

Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku (A8-0377/2017 - Linnéa Engström)

16-01-2018

The South Pacific Regional Fisheries Management Organisation (SPRFMO) is responsible for the management of fisheries for non-highly migratory species. I voted in favour of this report, which transposes conservation and management measures adopted so far, of which there are 15.
EU vessels from four Member States currently fish there, targeting jack mackerel. In 2005 the catch of jack mackerel by the EU fleet made up less than 10% of the total. Significant catches of deep sea species were also taken in the years leading up to 2010.

 

Wdrażanie strategii makroregionalnych UE (A8-0389/2017 - Andrea Cozzolino)

16-01-2018

I voted in favour of this report which examines how EU macro-regional strategies can construct a platform to improve cross-sectoral coordination. In future, we must ensure these strategies are implemented effectively, ensure participating countries invest enough and focus on making results measurable.

 

Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych (A8-0381/2017 - Gabriel Mato)

16-01-2018

This proposal intends to bring technical measures under one piece of legislation, reducing unwanted catches and limiting the effects of fishing gear on vulnerable species and ecosystems, primarily through a process of simplification and regionalisation, using ‘performance indicators’ to monitor progress over time.

 

Międzynarodowe zarządzanie oceanami – program działań na rzecz przyszłości oceanów w kontekście celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030 (A8-0399/2017 - José Inácio Faria)

16-01-2018

In November 2016 the Commission published its Communication entitled ‘International ocean governance: an agenda for the future of our oceans’. The Communication proposes 50 actions for ‘safe, secure, clean and sustainably managed oceans in Europe and around the world’.
The Communication is also part of the EU’s response to the United Nations’ 2030 Agenda for Sustainable Development, and in particular Sustainable Development Goal 14: to conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development.
I voted in favour of this report which represents Parliament’s response to the Commission’s Communication and outlines what should be done to make oceans more sustainable. The report includes measures on shipping, plastics, agriculture and fisheries, as well as deep sea mining and offshore drilling.

 

Kobiety, równouprawnienie płci i sprawiedliwość klimatyczna (A8-0403/2017 - Linnéa Engström)

16-01-2018

I voted in favour of this report which focuses on various technical tools to ensure gender equality and climate justice/climate change are interlinked. It proposes the development of a UNFCCC gender action plan, the appointment of a national gender focal point during climate negotiations and within the platform on disaster displacement, that women’s participation in decision—making be ensured, and a commitment to gender equality and women’s empowerment in the institutional process, both at EU and Member State level.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels