Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • Członkini
 • Wielka Brytania Labour Party

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

766

Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (19–20 października) (debata)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(5.1)

Priorytety partnerstwa UE–Egipt na lata 2017-2020. (debata)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(11)

Stosunki polityczne UE z ASEAN (krótka prezentacja)

02-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-02(18)

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach (debata)

13-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-13(15)

Sytuacja w Korei Północnej (debata)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(13)

Sytuacja w Korei Północnej (debata) (2)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(13)

Stosunki polityczne UE z Indiami (krótka prezentacja)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(20)

Mechanizmy rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w UE (debata)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(19)

Pakistan, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka i stosowanie kary śmierci

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

5

Opinia(-e) jako sprawozdawca

2

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

OPINIA w sprawie przygotowania rewizji powyborczej WRF na lata 2014–2020: uwagi Parlamentu poprzedzające wniosek Komisji

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

3

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Projekt(-y) rezolucji

177

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Mjanmy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Rohindżów

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/popr. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie strategii UE na rzecz Syrii

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Projekt rezolucji w sprawie osiągnięcia rozwiązania dwupaństwowego na Bliskim Wschodzie

15-05-2017 B8-0346/2017

Projekt rezolucji w sprawie strategii UE na rzecz Syrii

15-05-2017 B8-0331/2017

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Bangladeszu, w tym małżeństw dzieci

05-04-2017 RC-B8-0252/2017

  Motion for a resolution on Bangladesh, including child marriages

03-04-2017 B8-0254/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Filipin – sprawa senator Leili M. De Limy

15-03-2017 RC-B8-0193/2017

Oświadczenie(-a) pisemne

9

Oświadczenie pisemne w sprawie wspierania programu „Odyseusz” w celu ożywienia wolontariatu europejskiego

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Wygasła

szczegóły

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Data otwarcia : 03-10-2016
Termin : 03-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 91 - 04-01-2017

Oświadczenie pisemne w sprawie upowszechnienia wśród obywateli znajomości dyrektywy UE w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Wygasła

szczegóły

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Data otwarcia : 09-05-2016
Termin : 09-08-2016
Liczba sygnatariuszy : 64 - 28-07-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Wygasła

szczegóły

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Data otwarcia : 27-04-2016
Termin : 27-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 310 - 28-07-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie priorytetowego traktowania europejskiej strategii dotyczącej demencji

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Wygasła

szczegóły

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Data otwarcia : 11-04-2016
Termin : 11-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 139 - 12-07-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie sprostania wyzwaniom związanym ze wskaźnikiem głodu na świecie (GHI)

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Wygasła

szczegóły

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Data otwarcia : 24-02-2016
Termin : 24-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 61 - 25-05-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie polowań prowadzonych dla zdobycia trofeów

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Wygasła

szczegóły

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Data otwarcia : 18-01-2016
Termin : 18-04-2016
Liczba sygnatariuszy : 134 - 19-04-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie przekazywania organizacjom charytatywnym niesprzedanej żywności nadającej się do spożycia

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Zamknięta z podpisami większości posłów

szczegóły

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Data otwarcia : 14-10-2015
Termin : 14-01-2016
Przyjęto : 14-01-2016
Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 01 do protokołu z dnia 18-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 388 - 15-01-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie wspierania dążenia do umożliwienia osobom niepełnosprawnym w Unii Europejskiej życia poza zakładami opieki

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Wygasła

szczegóły

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Data otwarcia : 25-03-2015
Termin : 25-06-2015
Liczba sygnatariuszy : 128 - 26-06-2015

Oświadczenie pisemne w sprawie braku odpowiednich placówek opieki pozaszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych w UE

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Wygasła

szczegóły

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Data otwarcia : 09-03-2015
Termin : 09-06-2015
Liczba sygnatariuszy : 175 - 10-06-2015

Pytanie(-a) parlamentarne

213

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Komisja

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Komisja

  Implementation of EU fire safety regulations by the UK Government

30-06-2017 E-004395/2017 Komisja

  Smoke toxicity

30-06-2017 E-004394/2017 Komisja

  Strengthening of fire safety regulations following the Grenfell Tower tragedy

30-06-2017 E-004393/2017 Komisja

  Compliance with fire safety regulations under European Investment Bank (EIB) projects

30-06-2017 E-004392/2017 Komisja

  Funding for brain cancer research, treatment and prevention

30-06-2017 E-004391/2017 Komisja

  Risk of financial crisis in Asia

30-06-2017 E-004390/2017 Komisja

  Implementation of EU Common Position on arms exports

30-06-2017 E-004389/2017 Rada

Unijny zakaz przemieszczania dzikich zwierząt cyrkowych

16-05-2017 O-000042/2017 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

54

 

Wymogi dostępności produktów i usług (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)

14-09-2017

There are 80 million disabled persons in the EU and their numbers could reach up to 120 million by 2020 mostly due to the aging of the population of Europe. We need to improve the EU-wide accessibility of products and services to ensure the inclusiveness of our society. Many activities that we take for granted still remain inaccessible to people with disabilities and people with functional limitations.

 

Umowa wielostronna w sprawie ustanowienia Wspólnej Europejskiej Przestrzeni Lotniczej (ECAA) (A8-0260/2017 - Roberts Zīle)

13-09-2017

This Agreement creates an open framework accessible for European neighbour countries which wish to fully integrate into the European aviation community. The European Common Aviation Area is based on the principles of free market access, freedom of establishment, equal conditions of competition, and common rules including in the areas of safety, security, air traffic management, social issues and environment. The ECAA partner countries commit to align their aviation legislation with the Union acquis. Since this Agreement was originally negotiated, passenger numbers between the EU and the Western Balkans, direct city connections, and the number of carriers have all seen a significant increase. We should therefore recognise the practical relevance of the Agreement and support its extension.

 

Poddanie akrylofentanylu środkom kontroli (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux)

13-09-2017

Parliament is required under the consultation procedure to deliver its opinion within three months on the draft Council implementing decision on subjecting N -(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N -phenylacrylamide (acryloylfentanyl) to control measures. The report notes that acryloylfentanyl has been available in the EU since April 2016 and has been detected in six Member States. Forty—seven deaths associated with the substance have been reported by three Member States, together with 20 acute intoxications apparently due to acryloylfentanyl.

 

Stosunki polityczne UE z Indiami (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)

13-09-2017

President, I voted in favour of this report outlining political priorities for EU relations with India. A strengthened partnership between the world’s largest democracies is vital to tackle climate change, preserve global peace and stability and achieve Sustainable Development Goals. I call on both sides to tap the potential of relations between the EU as the world’s leading trading block and India - which tops the ranks of the fastest growing major economies - to fight poverty and inequality, create jobs and growth, and advance gender equality and women’s rights.

 

Uruchomienie Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Włochom (A8-0280/2017 - Giovanni La Via)

13-09-2017

I voted in favour of providing EU Solidarity Funds to Italy in the wake of the terrible earthquakes of last year, because it is vital that EU countries show solidarity with our fellow citizens and governments when they have been affected by national disasters. The UK itself made use of this fund in 2015 when we were hit by flooding, and it is right that we show the same compassion and solidarity to the Italian people affected by these awful earthquakes.

 

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa)

13-09-2017

Today I voted to provide support for workers who have lost their jobs as a result of major changes in world trade patterns due to globalisation. These workers deserve our solidarity and support to find new jobs.

 

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. (A8-0258/2017 - Julie Girling)

13-09-2017

Aviation activities are a significant source of Greenhouse gas emissions and in the absence of further measures, emissions from international aviation are estimated to quadruple by 2050 compared to 2010 levels. This risks undermining the EU’s and global efforts to live up to the Paris climate commitments and effectively tackle climate change. Further action is needed by the sector to ensure that it plays its role in the fight against climate change.

 

Jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho)

13-09-2017

Labour MEPs voted to adopt this report to update the Annex in Regulation (EC) No 1030/2002 which lays down a uniform format for residence permits for third-country nationals. The Annex shows a new design for such residence permits for increased security.

 

Projekt budżetu korygującego nr 3/2017: zasoby budżetowe Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; plany zatrudnienia ACER i SESAR2 (A8-0282/2017 - Jens Geier)

13-09-2017

Labour MEPs fought extremely hard to place tackling youth unemployment at the forefront of EU policy. I therefore welcome the additional resources to support young people to find a good quality offer of employment, continued education, or apprenticeship.

 

Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (A8-0264/2017 - Bodil Valero)

13-09-2017

President, I voted in favour of this report as I share the concern of many citizens the global arms race and at military approaches to solve political conflicts. EU Member States are violating EU’s common arms export control system and taking conflicting decisions on arms exports, though weapons to be exported are essentially alike and reach similar destinations and end-users. Only 20 Member States fully reported on their arms export.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels