Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • Członkini
 • Wielka Brytania Labour Party

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

771

Wolność słowa w Sudanie, w szczególności sprawa Mohameda Zine'a El Abidine'a

16-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-16(4.1)

Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (19–20 października) (debata)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(5.1)

Priorytety partnerstwa UE–Egipt na lata 2017-2020. (debata)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(10)

Stosunki polityczne UE z ASEAN (krótka prezentacja)

02-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-02(18)

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach (debata)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(15)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

5

Opinia(-e) jako sprawozdawca

2

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

OPINIA w sprawie przygotowania rewizji powyborczej WRF na lata 2014–2020: uwagi Parlamentu poprzedzające wniosek Komisji

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

3

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Projekt(-y) rezolucji

181

Wspólny projekt rezolucji w sprawie wolności słowa w Wietnamie, zwłaszcza sprawy Nguyena Van Hoa

13-12-2017 RC-B8-0685/2017

  Motion for a resolution on freedom of expression in Vietnam, notably the case of Nguyen Van Hoa

11-12-2017 B8-0688/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Projekt rezolucji w sprawie praworządności na Malcie

10-11-2017 B8-0596/2017

Projekt rezolucji w sprawie przeciwdziałania molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu w UE

24-10-2017 B8-0578/2017

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Mjanmy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Rohindżów

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/popr. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie strategii UE na rzecz Syrii

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Projekt rezolucji w sprawie osiągnięcia rozwiązania dwupaństwowego na Bliskim Wschodzie

15-05-2017 B8-0346/2017

Oświadczenie(-a) pisemne

9

Oświadczenie pisemne w sprawie wspierania programu „Odyseusz” w celu ożywienia wolontariatu europejskiego

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Wygasła

szczegóły

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Data otwarcia : 03-10-2016
Termin : 03-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 91 - 04-01-2017

Oświadczenie pisemne w sprawie upowszechnienia wśród obywateli znajomości dyrektywy UE w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Wygasła

szczegóły

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Data otwarcia : 09-05-2016
Termin : 09-08-2016
Liczba sygnatariuszy : 64 - 28-07-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Wygasła

szczegóły

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Data otwarcia : 27-04-2016
Termin : 27-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 310 - 28-07-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie priorytetowego traktowania europejskiej strategii dotyczącej demencji

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Wygasła

szczegóły

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Data otwarcia : 11-04-2016
Termin : 11-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 139 - 12-07-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie sprostania wyzwaniom związanym ze wskaźnikiem głodu na świecie (GHI)

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Wygasła

szczegóły

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Data otwarcia : 24-02-2016
Termin : 24-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 61 - 25-05-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie polowań prowadzonych dla zdobycia trofeów

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Wygasła

szczegóły

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Data otwarcia : 18-01-2016
Termin : 18-04-2016
Liczba sygnatariuszy : 134 - 19-04-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie przekazywania organizacjom charytatywnym niesprzedanej żywności nadającej się do spożycia

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Zamknięta z podpisami większości posłów

szczegóły

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Data otwarcia : 14-10-2015
Termin : 14-01-2016
Przyjęto : 14-01-2016
Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 01 do protokołu z dnia 18-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 388 - 15-01-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie wspierania dążenia do umożliwienia osobom niepełnosprawnym w Unii Europejskiej życia poza zakładami opieki

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Wygasła

szczegóły

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Data otwarcia : 25-03-2015
Termin : 25-06-2015
Liczba sygnatariuszy : 128 - 26-06-2015

Oświadczenie pisemne w sprawie braku odpowiednich placówek opieki pozaszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych w UE

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Wygasła

szczegóły

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Data otwarcia : 09-03-2015
Termin : 09-06-2015
Liczba sygnatariuszy : 175 - 10-06-2015

Pytanie(-a) parlamentarne

215

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 E-006752/2017 Komisja

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 P-006751/2017 Komisja

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Komisja

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Komisja

  Implementation of EU fire safety regulations by the UK Government

30-06-2017 E-004395/2017 Komisja

  Smoke toxicity

30-06-2017 E-004394/2017 Komisja

  Strengthening of fire safety regulations following the Grenfell Tower tragedy

30-06-2017 E-004393/2017 Komisja

  Compliance with fire safety regulations under European Investment Bank (EIB) projects

30-06-2017 E-004392/2017 Komisja

  Funding for brain cancer research, treatment and prevention

30-06-2017 E-004391/2017 Komisja

  Risk of financial crisis in Asia

30-06-2017 E-004390/2017 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

76

 

Zawarcie Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (zgoda) (A8-0327/2017 - Charles Tannock)

16-11-2017

. ‒ Labour voted to support the ratification of a Partnership Agreement on cooperation and closer relations between the EU and New Zealand. Labour supports closer cooperation between the EU and New Zealand on global challenges such as the fight against climate change, combating global terrorism and the promotion of sustainable development.

 

Umowa o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (rezolucja) (A8-0333/2017 - Charles Tannock)

16-11-2017

. ‒ Labour voted to support the ratification of a Partnership Agreement on cooperation and closer relations between the EU and New Zealand. Labour supports closer cooperation between the EU and New Zealand on global challenges such as the fight against climate change, combating global terrorism and the promotion of sustainable development.

 

Strategia UE–Afryka na rzecz pobudzenia rozwoju (A8-0334/2017 - Maurice Ponga)

16-11-2017

In supporting this report, Labour MEPs are taking into account its balanced position on issues of security and migration as well as the progressive commitment it shows to economic and social development in Africa and the importance of supporting this development if we are to reach the Sustainable Development Goals.

 

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r. (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi)

16-11-2017

The report is written by an S&D colleague. It is a fair and balanced report that highlights the good work of the Ombudsman in holding institutions to account as well as calling for further transparency.

 

Okres przyjmowania aktów delegowanych (A8-0332/2017 - Gesine Meissner)

15-11-2017

Directive 2010/40/EU on the framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in the field of road transport and for interfaces with other modes of transport (ITS) requires that specifications be adopted, through delegated acts, for actions in four priority areas. The ITS Directive stipulates the power to adopt the delegated acts was conferred on the Commission for a limited period only, until 27 August 2017.
I voted in favour of this proposal which aims to extend the delegation of power for an additional period of five years starting from 27 August 2017. This period would then be tacitly extended for periods of the same duration, unless opposed by Parliament or the Council.

 

Partnerstwo Wschodnie: szczyt w listopadzie 2017 r. (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein)

15-11-2017

With my Socialist and Labour colleagues I voted in favour of this report because it would highlight the importance of cohesion policy measures as they are often the main provisions that address demographic challenges at the regional and local levels and often complement national and regional strategies.

 

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/004 IT/Almaviva (A8-0346/2017 - Daniele Viotti)

14-11-2017

President, I voted to provide support for workers who have lost their jobs due to the effects of the economic and financial crisis. These workers deserve our solidarity and support to find new jobs.

 

Ratowanie życia: zwiększanie bezpieczeństwa samochodowego w UE (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)

14-11-2017

President, I voted in favour of this report which crucially calls for new cars to be fitted with a range of life-saving technologies, including automated emergency braking, intelligent speed assistance and intelligent seatbelt reminders in all seats. Mandatory safety standards for new cars sold on the European market have not been updated since 2009, and even though there has been progress over a longer time frame, a 6.7% year-to-year reduction was needed over the 2010-2020 period to reach the EU 2020 target. Unfortunately, for the 3rd year in a row, the UK remained among the countries that saw an increase in its figures on road accidents and no significant efforts were made to register a drop in the number of road deaths.

 

Typologie terytorialne (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova)

14-11-2017

The fact that these typologies and their methodologies had no legal recognition and were not formally recognised by the European Statistical System was an issue that needed to be addressed to establish them as recognised, impartial statistical typologies. Consequently, the NUTS Regulation needed to be amended. Council had slightly amended the original proposal by the COM. Therefore one short Trilogue was organised between the EP and the Council to agree on a common text.

 

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej (A8-0338/2016 - Gesine Meissner)

14-11-2017

President, the inland navigation sector employs some 41 500 workers, but the market consists mostly of SMEs employing fewer than 10 people. The workforce is ageing -self-employed workers in particular- and it is difficult to recruit new young entrants to the professions which are seen as unattractive. As the demand for inland navigation transport is expected to increase, the sector could face a severe shortage of skilled workers in the future. Efficient labour mobility could help address the gap between the demand for mobile workers and the regionally available offer. The adoption of this new regulation will end the current patchwork of certificates on European rivers and help the sector dealing with its staff shortage. In addition, safety of navigation is guaranteed by the common competence requirements for qualification, which also apply to crew members sailing on European rivers with certificates from third countries.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels