Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • Członkini
 • Wielka Brytania Labour Party

Grupy polityczne

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członkini
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członkini
 • 01.07.2014 ... : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Labour Party (Wielka Brytania)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Labour Party (Wielka Brytania)
 • 01.07.2014 ... : Labour Party (Wielka Brytania)

Przewodnicząca

 • 21.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej i Południowo-Azjatyckim Stowarzyszeniem na rzecz Współpracy Regionalnej (SAARC)
 • 12.04.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami

Wiceprzewodnicząca

 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej i SAARC (Południowo-Azjatyckiego Stowarzyszenia na rzecz Współpracy Regionalnej)
 • 16.10.2014 ... : Delegacja do spraw stosunków z Indiami

Członkini

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Komisja Budzetowa
 • 06.10.1999 / 14.01.2002 : Delegacja ds. stosunków z panstwami ASEAN, Azji Poludniowo-Wschodniej i Republika Korei
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Komisja Budżetowa
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Budżetowa
 • 15.09.2004 / 20.09.2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej i Południowo-Azjatyckim Stowarzyszeniem na rzecz Współpracy Regionalnej (SAARC)
 • 22.09.2004 / 13.03.2007 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Budżetowa
 • 31.01.2007 / 23.10.2007 : Komisja Budżetowa
 • 15.03.2007 / 11.04.2007 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami
 • 12.04.2007 / 13.07.2009 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 24.10.2007 / 13.07.2009 : Komisja Prawna
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 14.07.2014 / 15.10.2014 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami
 • 14.07.2014 ... : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 18.01.2016 / 02.08.2016 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE 2)
 • 19.01.2017 ... : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 14.03.2018 ... : Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania

Zastępstwo

 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Komisja ds. Przemyslu, Handlu Zewnetrznego, Badan Naukowych i Energii
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań Naukowych i Energii
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 14.10.2004 / 08.06.2005 : Komisji tymczasowej do spraw wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 16.07.2014 ... : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
 • 25.02.2015 / 30.11.2015 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach
 • 22.05.2015 ... : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 02.12.2015 / 14.01.2016 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE 2)
 • 24.06.2016 / 13.12.2017 : Komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania
 • 19.01.2017 ... : Komisja Spraw Zagranicznych

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 6. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

122

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

A6-0274/2009 - SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0259/2009 - SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0258/2009 - SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylającej dyrektywę 86/613/EWG

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0261/2009 - SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0185/2009 - SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0118/2009 - SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie handlu produktami z fok

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0240/2009 - SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0266/2009 - SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

04-05-2009 P6_CRE(2009)05-04(14)

Czas ochrony prawa autorskiego i niektóre prawa pokrewne (debata)

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(17)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

3

Opinia(-e) jako sprawozdawca

7

OPINIA w sprawie europejskiej inicjatywy na rzecz rozwoju mikrokredytów dla wsparcia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

JURI
16-12-2008 JURI_AD(2008)415045

OPINIA w sprawie inicjatywy Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej Niemiec, mającej na celu przyjęcie decyzji ramowej Rady w sprawie wykonywania wyroków zaocznych oraz zmieniającej decyzję ramową 2002/584/WSiSW w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi, decyzję ramową 2005/214/WSiSW w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym, decyzję ramową 2006/783/WSiSW w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty i decyzję ramową 2008/…/WSiSW o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności — w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej

JURI
20-05-2008 JURI_AD(2008)404601

OPINIA w sprawie Białej księgi na temat sportu

JURI
27-03-2008 JURI_AD(2008)400484

OPINIA w sprawie Zielonej księgi dotyczącej instrumentów rynkowych na potrzeby polityki w zakresie ochrony środowiska i w dziedzinach pokrewnych

ITRE
25-01-2008 ITRE_AD(2008)396745

OPINIA w sprawie przemysłu kulturalnego w Europie

ITRE
27-11-2007 ITRE_AD(2007)394129

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

ITRE
12-09-2006 ITRE_AD(2006)376300

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program „Obywatele dla Europy” na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego w okresie od 2007 do 2013 r.

BUDG
03-02-2006 BUDG_AD(2006)367755

Projekt(-y) rezolucji

19

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie przygotowań do szczytu UE-Indie (Marsylia, 29 września 2008 r.)

17-09-2008 B6-0440/2008

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Pakistanu

11-07-2007 RC-B6-0279/2007

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Bangladeszu

15-11-2006 RC-B6-0595/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Bangladesh

14-11-2006 B6-0601/2006

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Sri Lanki

06-09-2006 RC-B6-0471/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Sri Lanka

05-09-2006 B6-0492/2006

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Nepalu

17-05-2006 RC-B6-0282/2006

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji na Sri Lance

17-05-2006 RC-B6-0281/2006

Oświadczenie(-a) pisemne

3

Oświadczenie pisemne w sprawie uznania znaczenia swastyki jako religijnego symbolu pokoju

21-02-2005 P6_DCL(2005)0009 Wygasła

szczegóły

Robert EVANS , Neena GILL

Data otwarcia : 21-02-2005
Termin : 21-05-2005
Liczba sygnatariuszy : 18 - 21-05-2005

Oświadczenie pisemne w sprawie reakcji Parlamentu Europejskiego na katastrofę tsunami w Azji

10-01-2005 P6_DCL(2005)0001 Wygasła

szczegóły

Claude MORAES , Neena GILL , Jo LEINEN , Hartmut NASSAUER , Jan MULDER

Data otwarcia : 10-01-2005
Termin : 10-04-2005
Liczba sygnatariuszy : 112 - 10-04-2005

Oświadczenie pisemne w sprawie uczczenia pamięci 20. rocznicy katastrofy w Bhopal

26-11-2004 P6_DCL(2004)0051 Wygasła

szczegóły

Robert EVANS , Neena GILL , Gérard ONESTA , Thomas MANN , Gérard DEPREZ

Data otwarcia : 26-11-2004
Termin : 26-02-2005
Liczba sygnatariuszy : 72 - 26-02-2005

Pytanie(-a) parlamentarne

15

  Tiger conservation

02-12-2008 H-0964/2008 Komisja

  CAP and rising food prices

24-06-2008 H-0517/2008 Rada

  Seasonal migrant workers

24-06-2008 H-0516/2008 Komisja

  Increased prevalence of hepatitis B in Europe

10-06-2008 E-3523/2008 Komisja

  Tackling abuse and neglect of the elderly

10-06-2008 E-3522/2008 Komisja

  Increasing participation in EP elections 2009

03-06-2008 E-3330/2008 Komisja

  Preventing the tiger from extinction

03-06-2008 H-0395/2008 Komisja

  Tigers are close to extinction

27-11-2007 H-0958/2007 Komisja

Ochrona przeciwpożarowa w hotelach

12-10-2007 O-0066/2007 Komisja

  Promoting respect for the welfare of animals abroad

08-06-2006 P-2670/2006 Komisja

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 5. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

52

  Vote (continuation)

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

  More accessible digital content

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(19)

  Vote

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(4)

  Vote (2)

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(4)

  Draft 2004 budget as amended by the Council and Letters of Amendment 1,2,[amp] 3/2004

16-12-2003 P5_CRE(2003)12-16(4)

  European Network and Information Security Agency

18-11-2003 P5_CRE(2003)11-18(9)

  Trans-European networks

17-11-2003 P5_CRE(2003)11-17(8)

  Agenda

05-11-2003 P5_CRE(2003)11-05(3)

  Vote

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(2)

  Vote (2)

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(2)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

9

  Report on the draft general budget of the European Union for the year 2004 as modified by the Council (all sections) (11357/2003 - C5-0600/2003 - 2003/2001(BUD) - 2003/2002(BUD)) and Letters of amendment Nos 1/2004 - (14837/2003 - C5-0570/2003), 2/2004 (14838/2003 - C5-0571/2003) and 3/2004 (14839/2003 - C5-0572/2003) to the draft general budget of the European Union for the financial year 2004 Section I - European Parliament, Section II - Council, Section III - Commission, Section IV - Court of Justice, Section V - Court of Auditors, Section VI - Economic and Social Committee, Section VII - Committee of the Regions, Section VIII (A) - European Ombudsman, Section VIII (B) - European Data Protection Supervisor - Committee on Budgets

BUDG
08-12-2003 A5-0473/2003

  Report on the draft general budget of the European Union for the financial year 2004 - Section I - European Parliament, Section II - Council, Section IV - Court of Justice, Section V - Court of Auditors, Section VI - Economic and Social Committee, Section VII - Committee of the Regions, Section VIII(A) - European Ombudsman, Section VIII(B) - European Data-Protection Supervisor - Committee on Budgets

BUDG
10-10-2003 A5-0350/2003

  Report on the estimates of revenue and expenditure of Parliament for the financial year 2004 - Committee on Budgets

BUDG
30-04-2003 A5-0140/2003

  Report on the proposal for a Council decision adopting a Multiannual Community programme to stimulate the development and use of European digital content on the global networks and to promote linguistic diversity in the Information Society (Enhanced Hughes procedure) - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy

ITRE
07-12-2000 A5-0390/2000

Projekt(-y) rezolucji

5

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Nepal

23-10-2002 RC-B5-0547/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Kalimantan

14-03-2001 RC-B5-0187/2001

  Proposition de résolution Sur la situation au Kalimantan (partie indonésienne de l'île de Bornéo)

12-03-2001 B5-0187/2001

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the earthquake in India

14-02-2001 RC-B5-0112/2001

  Proposition de résolution sur le tremblement de terre en Inde

12-02-2001 B5-0112/2001

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Oświadczenie(-a) pisemne

1

  Written declaration on religious rights and freedoms in France and the European Union

20-02-2004 P5_DCL(2004)0014 Wygasła

szczegóły

Robert EVANS , Alima BOUMEDIENE-THIERY , Neena GILL , Olle SCHMIDT

Data otwarcia : 20-02-2004
Termin : 06-05-2004
Liczba sygnatariuszy : 50 - 06-05-2004

Pytanie(-a) parlamentarne

8

  STOA decision to withhold publishing the study of Inedibles in Food Product Packaging

19-02-2004 O-0014/2004 Komisja

  Work of the European Group on Ethics

25-04-2002 H-0331/2002 Komisja

  Closing down tax havens and imposing taxes on currency transactions

24-10-2001 O-0098/2001 Rada

  Rights of homosexuals in the EU institutions

12-10-2001 O-0086/2001 Komisja

  Social Exclusion

27-07-2000 H-0705/2000 Komisja

  Joint Research Centre

06-06-2000 P-1908/2000 Komisja

  Implementation of the Fifth Framework Programme

30-05-2000 H-0507/2000 Komisja

  Establishment of a code of conduct for European multinational companies

23-09-1999 H-0533/1999 Komisja

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels