Malcolm HARBOUR : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 17-02-2010 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek
 • 18-02-2010 / 30-06-2014 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Wielka Brytania)

Przewodniczący 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 24-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem
 • 19-01-2012 / 23-01-2012 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 24-01-2012 / 30-06-2014 : Konferencja Przewodniczących Komisji

Zastępstwo 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 22-09-2009 / 09-11-2009 : Komisja Prawna

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mającego na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniającego dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012  
- IMCO_AD(2014)522939 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie sprawozdania z wdrażania ram regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej  
- IMCO_AD(2013)510798 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie okresowych badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep i uchylającego dyrektywę 2009/40/WE  
- IMCO_AD(2013)506045 -  
-
IMCO 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy  
- IMCO_AD(2013)516976 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia interoperacyjnej usługi eCall w całej UE  
- IMCO_AD(2013)521607 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego  
- IMCO_AD(2013)516616 -  
-
IMCO 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie obciążeń administracyjnych w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw  
- P7_DCL(2010)0088 - Wygasła  
Malcolm HARBOUR , Bendt BENDTSEN , Dennis de JONG , Edit HERCZOG , Olle SCHMIDT  
Data otwarcia : 10-11-2010
Termin : 17-02-2011
Liczba sygnatariuszy : 212 - 17-02-2011

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe