Nirj DEVA
 • Nirj
  DEVA
 • Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • Członek
 • Wielka Brytania Conservative Party
 • Data urodzenia: 11 maja 1948, Colombo (Sri Lanka)

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

19

Szanse na pokojowe rozwiązania na Półwyspie Koreańskim w świetle ostatnich wydarzeń (debata)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(17)

Porządek obrad

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

Porządek obrad (2)

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

Porządek obrad (3)

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

Sytuacja w Korei Północnej (debata)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(13)

Sytuacja w Korei Północnej (debata) (2)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(13)

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – wszystkie sekcje (debata)

25-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-25(13)

Sektor prywatny i rozwój (krótka prezentacja)

14-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-14(5)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

SPRAWOZDANIE w sprawie sektora prywatnego i rozwoju

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

9

SPRAWOZDANIE w sprawie poprawy zdolności obsługi zadłużenia przez kraje rozwijające się

DEVE
28-03-2018 A8-0129/2018

SPRAWOZDANIE w sprawie przyszłości stosunków AKP–UE po roku 2020

DEVE
12-09-2016 A8-0263/2016

SPRAWOZDANIE w sprawie funduszu powierniczego UE dla Afryki: skutki dla rozwoju i pomocy humanitarnej

DEVE
29-06-2016 A8-0221/2016

SPRAWOZDANIE w sprawie roli władz lokalnych w krajach rozwijających się we współpracy na rzecz rozwoju

DEVE
17-07-2015 A8-0232/2015

SPRAWOZDANIE z prac Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

DEVE
27-01-2015 A8-0012/2015

SPRAWOZDANIE w sprawie UE i globalnych ram rozwoju po roku 2015

DEVE
17-11-2014 A8-0037/2014

Opinia(-e) jako sprawozdawca

5

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii

DEVE
31-03-2017 DEVE_AD(2017)599683

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009 ustanawiające fundusz gwarancyjny dla działań zewnętrznych

DEVE
24-03-2017 DEVE_AD(2017)599689

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017

DEVE
06-09-2016 DEVE_AD(2016)585713

OPINIA w sprawie projektu rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau

DEVE
25-06-2015 DEVE_AD(2015)557346

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau

DEVE
25-06-2015 DEVE_AD(2015)557075

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

33

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019

DEVE
06-09-2018 DEVE_AD(2018)623732

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady wypowiadającej Umowę o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

DEVE
21-02-2018 DEVE_AD(2018)615505

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady wypowiadającej Umowę o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

DEVE
20-02-2018 DEVE_AD(2018)615384

OPINIA w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.

DEVE
31-01-2018 DEVE_AD(2018)612385

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona)

DEVE
24-10-2017 DEVE_AD(2017)609284

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych

DEVE
13-10-2017 DEVE_AD(2017)608037

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

DEVE
27-09-2017 DEVE_AD(2017)609383

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 230/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Instrument na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju

DEVE
05-07-2017 DEVE_AD(2017)601264

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu

DEVE
03-05-2017 DEVE_AD(2017)599579

OPINIA w sprawie oleju palmowego i wylesiania lasów deszczowych

DEVE
02-03-2017 DEVE_AD(2017)594062

Instytucjonalne projekty rezolucji

8

Projekt rezolucji w sprawie działań następczych i przeglądu programu działań do roku 2030

09-05-2016 B8-0583/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji humanitarnej w Sudanie Południowym

10-11-2014 RC-B8-0213/2014

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji humanitarnej w Sudanie Południowym

05-11-2014 B8-0214/2014

Wspólny projekt rezolucji w sprawie reakcji UE na wybuch epidemii gorączki krwotocznej Ebola

17-09-2014 RC-B8-0107/2014

Wspólny projekt rezolucji w sprawie łamania praw człowieka w Bangladeszu

17-09-2014 RC-B8-0097/2014/popr. 1

Projekt rezolucji w sprawie reakcji UE na wybuch epidemii wirusa ebola

16-09-2014 B8-0107/2014

Oświadczenie(-a) pisemne

2

Oświadczenie pisemne w sprawie sprostania wyzwaniom związanym ze wskaźnikiem głodu na świecie (GHI)

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Wygasła

szczegóły

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Data otwarcia : 24-02-2016
Termin : 24-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 61 - 25-05-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie stałego wsparcia Unii Europejskiej na rzecz wyeliminowania poliomyelitis

09-03-2015 P8_DCL(2015)0008 Zamknięta z podpisami większości posłów

szczegóły

Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER

Data otwarcia : 09-03-2015
Termin : 09-06-2015
Przyjęto : 09-06-2015
Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 01 do protokołu z dnia 11-06-2015
Liczba sygnatariuszy : 404 - 10-06-2015

Pytania pisemne

4

  Glyphosate / British Agriculture

05-09-2017 P-005517/2017 Komisja

Przyszłość produkcji bananów w państwach AKP

08-02-2017 E-000884/2017 Komisja

  Scope of EU development instruments as regards middle-income countries

19-09-2014 E-007021/2014 Komisja

  VP/HR - The reopening of the EU-DPRK Human Rights Dialogue

17-09-2014 E-006955/2014 Komisja

Pytania ustne

1

Odpowiedzi Komisji na pytania wymagające odpowiedzi na piśmie

05-05-2015 O-000046/2015 Komisja

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M019
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M019
  1047 Brussels