Dorette CORBEY : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partij van de Arbeid (Holandia)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 08-09-2005 / 14-01-2007 : Komisja Rybołówstwa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rybołówstwa
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rybołówstwa

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów  
- ITRE_AD(2007)382627 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin  
- ITRE_AD(2007)382540 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE  
- PECH_AD(2007)378705 -  
-
PECH 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie gruźlicy  
- P6_DCL(2009)0038 - Wygasła  
Dorette CORBEY , John BOWIS , Adamos ADAMOU , Carl SCHLYTER , Avril DOYLE  
Data otwarcia : 23-03-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 195 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie chorób reumatycznych  
- P6_DCL(2008)0008 - Przyjęta  
Edite ESTRELA , Dorette CORBEY , Adamos ADAMOU  
Data otwarcia : 30-01-2008
Termin : 22-05-2008
Przyjęto : 05-06-2008
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2008)0262
Liczba sygnatariuszy : 410 - 22-05-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie cukrzycy  
- P6_DCL(2006)0001 - Przyjęta  
John BOWIS , Georgs ANDREJEVS , Dorette CORBEY , Karin SCHEELE  
Data otwarcia : 16-01-2006
Termin : 16-04-2006
Przyjęto : 27-04-2006
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2006)0185
Liczba sygnatariuszy : 422 - 16-04-2006

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.