Paolo COSTA : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 17-02-2005 : Uniti nell'Ulivo (Włochy)
 • 18-02-2005 / 06-02-2008 : La Margherita (Włochy)
 • 07-02-2008 / 13-07-2009 : Partito Democratico (Włochy)

Przewodniczący 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Komisja Transportu i Turystyki

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 28-07-2004 / 15-01-2007 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej i Południowo-Azjatyckim Stowarzyszeniem na rzecz Współpracy Regionalnej (SAARC)
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Petycji
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami

Zastępstwo 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rybołówstwa
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rybołówstwa
 • 31-01-2007 / 23-06-2008 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rybołówstwa
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie nowej roli i odpowiedzialności Parlamentu przy wdrażaniu traktatu z Lizbony  
- TRAN_AD(2008)404729 -  
-
TRAN 
OPINIA w sprawie v tw publiczno-prywatnych oraz prawa wspólnotowego dotyczącego zamówień publicznych i koncesji  
- TRAN_AD(2006)357741 -  
-
TRAN 
OPINIA w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 881/2004 ustanawiające Europejską Agencję Kolejową w odniesieniu do kadencji dyrektora wykonawczego  
- TRAN_AD(2005)362770 -  
-
TRAN 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.