Elisabetta GARDINI : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 16-04-2019 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini
 • 17-04-2019 / 01-07-2019 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członkini

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Forza Italia (Włochy)

Wiceprzewodnicząca 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Komisja Specjalna ds. Terroryzmu

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Petycji
 • 14-07-2014 / 16-04-2019 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 01-09-2015 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 25-05-2016 / 18-01-2017 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 19-01-2017 / 16-04-2019 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 19-01-2017 / 16-04-2019 : Komisja Rybołówstwa
 • 19-01-2017 / 16-04-2019 : Komisja Petycji
 • 19-01-2017 / 16-04-2019 : Podkomisja Praw Człowieka

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących warunków granicznych emisji i homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do niedrogowych maszyn ruchomych  
- A8-0276/2015 -  
-
ENVI 

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009  
- ENVI_AD(2017)597640 -  
-
ENVI 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych 
Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 139 Regulaminu, załącznik III

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Przepisy dotyczące płatności bezpośrednich i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do lat 2019 i 2020 (A8-0018/2019 - Czesław Adam Siekierski) EN  
 

I voted in favour of this legislative resolution on a proposal to amend the current regulations that govern a series of rules on direct payments and support for rural development in respect of the years 2019 and 2020. This initiative is important with regard to ensuring policy continuity in the final years of the programming period and to ensuring a smooth transition to the next programming period for European farmers and rural areas. A key part of this proposal is the insertion of added flexibility into the funding, allowing for the possibility to transfer funds between direct payments and rural development.

Sprawozdanie roczne za rok 2017 w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – walka z nadużyciami finansowymi (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu) EN  
 

I voted in favour of this resolution on the 2017 report on the fight against fraud and the protection of the financial interests of the Union. Sound financial management and a comprehensive fight against corruption and fraud is fundamental for the legitimacy of the European project; citizens must be able to trust the fact that the institutions are working for their benefit and to show that Europe creates an added value, not just another level of bureaucracy.
It is good that progress in this field has been made and that the total number of irregularities has fallen in recent years, however it is important to underline the need for constant work to improve our practices. As such, one key step also highlighted by the report is to press for closer cooperation between Member States and to improve the exchange of information and data.
The new European Public Prosecutor’s Office will be a helpful addition in this regard and the office can serve to further enhance cooperation. This is especially true when it comes to VAT fraud, which by the Commission is estimated to cost the Union around 50 billion per year. This is unacceptable and further action is much needed to close the existing loopholes in this regard.

Wdrażanie i funkcjonowanie nazwy domeny najwyższego poziomu „.eu” (A8-0394/2018 - Fredrick Federley) EN  
 

. ‒ I voted to support this report on the implementation and functioning of the .eu top-level domain. This important domain was set up in 2002 and is nowadays in wide use by institutions and businesses all over Europe. Since then, however, the legal framework used for the domain has revealed itself to be outdated and in need of amending. The proposal voted on by the Parliament will set to correct this and ensure that the legal framework of the domain is more future proof.
The .eu top-level domain should be a clear label for the Union an serve to support the further development of the digital single market. This will require a flexible and sustainable regulatory environment — one that protects the integrity of the domain name, while ensuring a simple administrative framework for European SMEs and businesses.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Indywidualne projekty rezolucji  
Każdy poseł może złożyć projekt rezolucji w sprawie objętej zakresem działalności UE. Dopuszczalne projekty są przekazywane komisji przedmiotowo właściwej, która podejmuje decyzję o tym, jaką procedurę należy zastosować. ( art. 143 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie praw osób starszych i starzenia się  
- P8_DCL(2016)0109 - Wygasła  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Elisabetta GARDINI , Ivan JAKOVČIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Raffaele FITTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , José Inácio FARIA , Marijana PETIR , Nicola CAPUTO , Deirdre CLUNE , Eleftherios SYNADINOS , Miroslav POCHE , Piernicola PEDICINI , José BLANCO LÓPEZ , Filiz HYUSMENOVA , Enrico GASBARRA  
Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 66 - 25-01-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie europejskich regionów wolnych od GMO  
- P8_DCL(2016)0072 - Wygasła  
Marijana PETIR , Elisabetta GARDINI , Norbert ERDŐS , Franc BOGOVIČ , Pavel POC , Ulrike MÜLLER , Bas BELDER , Barbara KAPPEL , Andrej PLENKOVIĆ , Ivana MALETIĆ  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 80 - 13-12-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie przewlekłego bólu nienowotworowego występującego u osób powyżej 65. roku życia  
- P8_DCL(2016)0065 - Wygasła  
Giovanni LA VIA , Elisabetta GARDINI , Françoise GROSSETÊTE , Gianni PITTELLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Alessandra MUSSOLINI , Ian DUNCAN , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Santiago FISAS AYXELÀ , Remo SERNAGIOTTO , Mercedes BRESSO , Pavel POC  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 136 - 13-12-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe