Eva-Riitta SIITONEN : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 01-01-2009 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini

Partie krajowe 

  • 01-01-2009 / 13-07-2009 : Kansallinen Kokoomus (Finlandia)

Deputowani 

  • 14-01-2009 / 13-07-2009 : Komisja Prawna
  • 14-01-2009 / 13-07-2009 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
  • 14-01-2009 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

Zastępstwo 

  • 13-01-2009 / 13-07-2009 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
  • 13-01-2009 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

all-activities 

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek  
- JURI_AD(2009)419959 -  
-
JURI 

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.