Iosif MATULA : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : null (Rumunia)

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 16-09-2009 / 21-10-2012 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina
 • 16-09-2009 / 21-10-2012 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 22-10-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Kultury i Edukacji

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa  
- CULT_AD(2012)486081 -  
-
CULT 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)  
- REGI_AD(2011)458633 -  
-
REGI 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie reindustrializacji Europy z myślą o promowaniu konkurencyjności i trwałego rozwoju  
- REGI_AD(2013)513076 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej  
- REGI_AD(2012)492666 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności  
- REGI_AD(2012)494684 -  
-
REGI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie podnoszenia statusu rzemiosła i dziedzictwa kulturowego społeczności romskiej w Europie w celu promowania jej integracji gospodarczej i społecznej  
- P7_DCL(2010)0093 - Wygasła  
Iosif MATULA , Marian-Jean MARINESCU  
Data otwarcia : 13-12-2010
Termin : 24-03-2011
Liczba sygnatariuszy : 69 - 24-03-2011

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenia o udziale posłów w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie