Pavel SVOBODA : Opinia(-e) jako sprawozdawca 

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE  
- JURI_AD(2019)632863 -  
-
JURI 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości  
- JURI_AD(2018)628681 -  
-
JURI 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości  
- JURI_AD(2018)612281 -  
-
JURI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty  
- JURI_AD(2017)599855 -  
-
JURI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej)  
- JURI_AD(2017)605986 -  
-
JURI 
OPINIA w sprawie planu działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020  
- JURI_AD(2017)595605 -  
-
JURI 
OPINIA w sprawie ogólnego przeglądu Regulaminu Parlamentu  
- JURI_AD(2016)589103 -  
-
JURI 
OPINIA w sprawie rozliczalności, przejrzystości i rzetelności w instytucjach UE  
- JURI_AD(2016)571698 -  
-
JURI 

Kontakt