Anna ROSBACH
 • Anna
  ROSBACH
 • Dania
 • Data urodzenia: 2 lutego 1947, Gladsaxe

Grupy polityczne

 • 14.07.2009 / 07.03.2011 : Europa Wolności i Demokracji - Członkini
 • 08.03.2011 / 08.03.2011 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członkini
 • 09.03.2011 / 30.06.2014 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członkini prezydium

Partie krajowe

 • 14.07.2009 / 07.03.2011 : Dansk Folkeparti (Dania)
 • 08.03.2011 / 16.03.2014 : Løsgænger (Dania)
 • 17.03.2014 / 30.06.2014 : Miljøpartiet Fokus (Dania)

Wiceprzewodnicząca

 • 17.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim

Członkini

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 16.09.2009 / 16.09.2009 : Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Zastępstwo

 • 16.07.2009 / 07.03.2011 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 16.09.2009 / 07.03.2011 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą
 • 16.09.2009 / 07.03.2011 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
 • 22.09.2009 / 07.03.2011 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami
 • 22.09.2009 / 07.03.2011 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 06.10.2009 / 07.03.2011 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 09.03.2011 / 18.01.2012 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 09.03.2011 / 18.01.2012 : Komisja Rybołówstwa
 • 28.03.2011 / 18.03.2012 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Rybołówstwa
 • 19.03.2012 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

77

Przemieszczanie odpadów (debata)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(4)

Trzeci program działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014-2020) (debata)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(15)

Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 (debata)

04-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-04(18)

Unijny mechanizm ochrony ludności (debata)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(6)

Program działań na rzecz środowiska i dla klimatu (LIFE) (debata)

21-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-21(3)

Wyroby medyczne (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(9.4)

Kontrola przeprowadzana przez państwo portu (debata)

01-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-01(15)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

6

SPRAWOZDANIE w sprawie wyjścia poza PKB – pomiar postępu w zmieniającym się świecie

ENVI
27-04-2011 A7-0175/2011

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

26

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczegółowe warunki dotyczące połowów stad głębinowych na północno-wschodnim Atlantyku oraz przepisy dotyczące połowów na wodach międzynarodowych północno-wschodniego Atlantyku i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2347/2002

PECH
18-11-2013 A7-0395/2013

Opinia(-e) jako sprawozdawca

7

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczegółowe warunki dotyczące połowów stad głębinowych na północno-wschodnim Atlantyku oraz przepisy dotyczące połowów na wodach międzynarodowych północno-wschodniego Atlantyku i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2347/2002

ENVI
21-03-2013 ENVI_AD(2013)500728

OPINIA w sprawie regionalnych strategii na rzecz ośrodków przemysłowych w Unii Europejskiej

ENVI
20-03-2013 ENVI_AD(2013)504143

OPINIA Jak uniknąć marnotrawienia żywności: strategie na rzecz poprawy wydajności łańcucha żywnościowego w UE

ENVI
23-11-2011 ENVI_AD(2011)473708

OPINIA w sprawie zwalczania nielegalnego rybołówstwa na świecie – rola UE

ENVI
25-05-2011 ENVI_AD(2011)454686

OPINIA w sprawie europejskiego programu dla miast i jego przyszłości w ramach polityki spójności

TRAN
01-12-2010 TRAN_AD(2010)450692

OPINIA w sprawie strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego i roli makroregionów w przyszłej polityce spójności

ENVI
07-04-2010 ENVI_AD(2010)438455

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Wspólnoty we Wspólnym Programie Badawczo-Rozwojowym na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS-169), podjętym przez kilka państw członkowskich

ENVI
17-03-2010 ENVI_AD(2010)438436

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

8

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zdrowia zwierząt

ENVI
30-01-2014 ENVI_AD(2014)521493

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall oraz zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE

TRAN
19-12-2013 TRAN_AD(2013)521698

OPINIA w sprawie dalszych działań związanych z przekazaniem uprawnień ustawodawczych i kontrolą przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję

ENVI
30-05-2013 ENVI_AD(2013)507927

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 510/2011 w celu określenia warunków osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych lekkich pojazdów dostawczych przewidzianego na 2020 r.

TRAN
09-04-2013 TRAN_AD(2013)504120

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 443/2009 w celu określenia warunków osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych samochodów osobowych przewidzianego na 2020 r.

TRAN
28-03-2013 TRAN_AD(2013)504115

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego [uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 i rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 oraz rozporządzenie Rady (WE) nr XXX/2011 w sprawie zintegrowanej polityki morskiej]

ENVI
06-12-2012 ENVI_AD(2012)489647

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej odpowiedzialności państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów dyrektywy Rady 2009/13/WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE

TRAN
28-11-2012 TRAN_AD(2012)494836

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

ENVI
08-05-2012 ENVI_AD(2012)480761

Projekt(-y) rezolucji

7

Oświadczenie(-a) pisemne

7

Oświadczenie pisemne w sprawie zapalenia wątroby typu B i C

18-11-2013 P7_DCL(2013)0023 Wygasła

szczegóły

Silvia-Adriana ȚICĂU , Daciana Octavia SÂRBU , Cătălin Sorin IVAN , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Marc TARABELLA , Adam GIEREK , Anna ROSBACH , Maria Da Graça CARVALHO , Françoise GROSSETÊTE , Antonyia PARVANOVA

Data otwarcia : 18-11-2013
Termin : 18-02-2014
Liczba sygnatariuszy : 96 - 18-02-2014

Oświadczenie pisemne w sprawie walki z cukrzycą ciążową

09-09-2013 P7_DCL(2013)0010 Wygasła

szczegóły

Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK

Data otwarcia : 09-09-2013
Termin : 09-12-2013
Liczba sygnatariuszy : 65 - 10-12-2013

Oświadczenie pisemne w sprawie zagrożenia gruźlicą lekooporną w regionie Europy

15-04-2013 P7_DCL(2013)0007 Wygasła

szczegóły

Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Carl SCHLYTER , Esther de LANGE , Anna ROSBACH , Rebecca TAYLOR , Nirj DEVA , Eleni THEOCHAROUS , Michèle STRIFFLER , Dame Glenis WILLMOTT , Marek Henryk MIGALSKI , Marc TARABELLA , David MARTIN , Marie-Christine VERGIAT , Edit BAUER

Data otwarcia : 15-04-2013
Termin : 15-07-2013
Liczba sygnatariuszy : 202 - 15-07-2013

Oświadczenie pisemne w sprawie eksploracji złóż gazu łupkowego i ropy łupkowej

06-06-2011 P7_DCL(2011)0032 Wygasła

szczegóły

Philippe JUVIN , José BOVÉ , Edite ESTRELA , Corinne LEPAGE , Anna ROSBACH

Data otwarcia : 06-06-2011
Termin : 06-10-2011
Liczba sygnatariuszy : 91 - 06-10-2011

Oświadczenie pisemne w sprawie cywilnych inwalidów wojennych

09-05-2011 P7_DCL(2011)0021 Przyjęta

szczegóły

Jelko KACIN , Edward MCMILLAN-SCOTT , Anna ROSBACH , György SCHÖPFLIN , Jutta STEINRUCK

Data otwarcia : 09-05-2011
Termin : 29-09-2011
Przyjęto : 29-09-2011
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2011)0433
Liczba sygnatariuszy : 394 - 29-09-2011

Oświadczenie pisemne w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa

04-04-2011 P7_DCL(2011)0017 Wygasła

szczegóły

Richard SEEBER , Ole CHRISTENSEN , Carl HAGLUND , Isabella LÖVIN , Anna ROSBACH

Data otwarcia : 04-04-2011
Termin : 15-09-2011
Liczba sygnatariuszy : 276 - 16-09-2011

Oświadczenie pisemne w sprawie ponownego wprowadzenia kontroli granicznych w UE

19-04-2010 P7_DCL(2010)0019 Wygasła

szczegóły

Morten MESSERSCHMIDT , Anna ROSBACH , Lorenzo FONTANA

Data otwarcia : 19-04-2010
Termin : 09-09-2010
Liczba sygnatariuszy : 11 - 09-09-2010

Pytanie(-a) parlamentarne

112

  Fire safety

11-12-2013 E-014039/2013 Komisja

  Free trade agreement with the US and its significance for European standards

29-11-2013 E-013569/2013 Komisja

  Mutual recognition of protection measures in cases of violence

15-11-2013 E-013045/2013 Komisja

  Violence against women

15-11-2013 E-013044/2013 Komisja

  Legality of the Danish Dog Act

01-10-2013 E-011162/2013 Komisja

Opracowanie polityki zielonej infrastruktury w UE

19-09-2013 O-000094/2013 Komisja

  Different wording in different language versions of a directive

17-06-2013 E-007052/2013 Komisja

  Vaccine against tuberculosis

17-06-2013 E-007051/2013 Komisja

  Different definitions of rare diseases

17-06-2013 E-007050/2013 Komisja

  Spread of MDR-TB in Europe

17-06-2013 E-007046/2013 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)