Andrea ČEŠKOVÁ : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członkini

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : null (Czechy)

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą i Kosowem
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Zastępstwo 

 • 21-07-2009 / 13-09-2009 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 14-09-2009 / 13-10-2009 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 14-10-2009 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wysiłków społeczności międzynarodowej na rzecz rozwoju i budowania państwowości Sudanu Południowego  
- FEMM_AD(2013)516607 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie sprawozdania UE za rok 2011 w sprawie spójności polityki na rzecz rozwoju  
- FEMM_AD(2012)491350 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie modernizacji europejskich systemów szkolnictwa wyższego  
- FEMM_AD(2012)480580 -  
-
FEMM 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie stanu praw podstawowych w Unii Europejskiej (2012)  
- FEMM_AD(2013)519746 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy  
- FEMM_AD(2013)519762 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej  
- CONT_AD(2012)480659 -  
-
CONT 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe