• Jan Philipp   ALBRECHT  

Jan Philipp ALBRECHT : Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca - Ósma kadencja Parlamentu 

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie „Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa” ENISA, uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych („akt ws. cyberbezpieczeństwa”)  
- IMCO_AD(2018)616831 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie Europejskiej strategii na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych  
- LIBE_AD(2018)612195 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym  
- LIBE_AD(2017)604830 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej nadania organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu zapewnienia skuteczniejszego egzekwowania reguł konkurencji i należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego  
- IMCO_AD(2017)608025 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji w 2016 r.  
- IMCO_AD(2017)609616 -  
-
IMCO 
OPINIA W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego  
- IMCO_AD(2017)606248 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej)  
- IMCO_AD(2017)604857 -  
-
IMCO 
STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK w sprawie walki z cyberprzestępczością  
- IMCO_AD(2017)606009 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (wersja przekształcona)  
- LIBE_AD(2017)601042 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej  
- LIBE_AD(2017)601038 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku  
- LIBE_AD(2017)593952 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie Europejskiej inicjatywy dotyczącej przetwarzania w chmurze  
- IMCO_AD(2016)589220 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych  
- LIBE_AD(2016)582370 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym”  
- LIBE_AD(2015)567643 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA2) Interoperacyjność jako środek modernizacji sektora publicznego  
- LIBE_AD(2015)544268 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego polityki konkurencji UE  
- IMCO_AD(2015)539870 -  
-
IMCO