Jan Philipp ALBRECHT : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członek

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Niemcy)

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 14-02-2011 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Irakiem
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 10-12-2012 / 23-10-2013 : Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Prawna
 • 16-09-2009 / 13-02-2011 : Delegacja do spraw stosunków z Irakiem
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Prawna
 • 28-03-2012 / 09-12-2012 : Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA dotyczącej wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym oraz prawa do powiadomienia osoby trzeciej o zatrzymaniu  
- JURI_AD(2011)473811 -  
-
JURI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym  
- JURI_AD(2011)452710 -  
-
JURI 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym  
- LIBE_AD(2013)504331 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)  
- LIBE_AD(2011)469719 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie całościowego podejścia do kwestii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej  
- JURI_AD(2011)462780 -  
-
JURI 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie obniżenia wieku uprawniającego do głosowania do lat 16  
- P7_DCL(2012)0027 - Wygasła  
Heinz K. BECKER , Jan Philipp ALBRECHT , Karima DELLI , Andrew DUFF , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Data otwarcia : 10-09-2012
Termin : 13-12-2012
Liczba sygnatariuszy : 177 - 13-12-2012
Oświadczenie pisemne w sprawie naruszania podstawowych praw więźniów w Unii Europejskiej  
- P7_DCL(2011)0006 - Wygasła  
Françoise CASTEX , Jan Philipp ALBRECHT , Carlos COELHO , Stavros LAMBRINIDIS , Diana WALLIS  
Data otwarcia : 14-02-2011
Termin : 16-05-2011
Liczba sygnatariuszy : 140 - 17-05-2011

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenia o udziale posłów w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie