Nicole KIIL-NIELSEN : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członkini

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Francja)

Wiceprzewodnicząca 

 • 01-03-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 16-09-2009 / 13-06-2010 : Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem
 • 14-06-2010 / 18-01-2012 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 14-06-2010 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną
 • 15-09-2011 / 12-02-2012 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 19-01-2012 / 24-10-2012 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 13-02-2012 / 29-02-2012 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią
 • 13-09-2012 / 09-12-2012 : Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 13-06-2010 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 16-09-2009 / 13-06-2010 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną
 • 12-07-2010 / 14-09-2011 : Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 25-10-2012 / 30-06-2014 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 10-12-2012 / 23-10-2013 : Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy
 • 16-04-2013 / 30-06-2014 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, zmieniającego umowę w celu rozszerzenia postanowień umowy na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi, mając na uwadze wygaśnięcie dwustronnej umowy dotyczącej wyrobów włókienniczych  
- AFET_AD(2011)467338 -  
-
AFET 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie wykorzenienia tortur na świecie  
- FEMM_AD(2014)519704 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka na świecie za rok 2012 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie  
- FEMM_AD(2013)516980 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w regionie Sahelu  
- FEMM_AD(2013)513183 -  
-
FEMM 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe