Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini

Partie krajowe 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Francja)

Deputowani 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Kultury i Edukacji
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Kultury i Edukacji

Zastępstwo 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju Regionalnego
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
  • 03-05-2011 / 30-06-2014 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rozwoju Regionalnego

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (wersja przekształcona)  
- REGI_AD(2013)514700 -  
-
REGI 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie statutu fundacji europejskiej (FE)  
- CULT_AD(2013)506187 -  
-
CULT 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  
- REGI_AD(2013)505979 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006  
- CULT_AD(2012)485907 -  
-
CULT 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie prawa do kultury jako prawa podstawowego obywateli UE  
- P7_DCL(2014)0010 - Wygasła  
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Gianni PITTELLA , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Isabelle DURANT , Jim HIGGINS , Jiří MAŠTÁLKA , Hannu TAKKULA , Sophocles SOPHOCLEOUS , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Martina MICHELS , Milan ZVER , Richard FALBR , Csaba Sándor TABAJDI  
Data otwarcia : 16-01-2014
Termin : 16-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 133 - 17-04-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie praw osób niepełnosprawnych  
- P7_DCL(2014)0008 - Wygasła  
Iñaki IRAZABALBEITIA FERNÁNDEZ , Marisa MATIAS , Antolín SÁNCHEZ PRESEDO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Mark DEMESMAEKER , Jill EVANS , François ALFONSI , Martina ANDERSON , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Nikos CHRYSOGELOS  
Data otwarcia : 16-01-2014
Termin : 16-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 142 - 17-04-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie ogłoszenia Europejskiego Dnia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów  
- P7_DCL(2014)0006 - Wygasła  
Oldřich VLASÁK , Vladimír MAŇKA , Jan OLBRYCHT , Lambert van NISTELROOIJ , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Peter SIMON , Sir Graham WATSON , Manfred WEBER , Peter ŠŤASTNÝ , Anna ZÁBORSKÁ , Roberts ZĪLE  
Data otwarcia : 16-01-2014
Termin : 16-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 39 - 17-04-2014

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe