Raffaele BALDASSARRE : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 06-02-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek
 • 07-02-2014 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 05-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Włochy)
 • 06-12-2013 / 30-06-2014 : Forza Italia (Włochy)

Wiceprzewodniczący 

 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Komisja Prawna
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Prawna

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą i Kosowem
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Komisja Prawna

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Komisja Prawna
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 25-11-2009 / 18-01-2012 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie stosowania dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych  
- JURI_AD(2013)521684 -  
-
JURI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich  
- JURI_AD(2013)510571 -  
-
JURI 
OPINIA w sprawie nieuczciwych praktyk reklamowych  
- JURI_AD(2013)514684 -  
-
JURI 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020  
- IMCO_AD(2012)488019 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014–2020)  
- IMCO_AD(2012)488046 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich)  
- JURI_AD(2012)486223 -  
-
JURI 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe