Gerald HÄFNER
 • Gerald
  HÄFNER
 • Niemcy
 • Data urodzenia: 3 listopada 1956, München

Grupy polityczne

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członek

Partie krajowe

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Niemcy)

Wiceprzewodniczący

 • 17.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim

Członek

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Prawna
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 16.09.2009 / 16.09.2009 : Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Prawna
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

Zastępstwo

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Petycji
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Petycji

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

65

Sytuacja w Korei Północnej

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(13.3)

Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego (A7-0352/2011 - David Martin)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.1)

Międzyinstytucjonalne porozumienie w sprawie rejestru służącego przejrzystości (debata)

14-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-14(20)

Problemy konstytucyjne związane z wielopoziomowym sprawowaniem rządów w UE (debata)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(8)

Stosunki Parlamentu Europejskiego z instytucjami reprezentującymi rządy państw członkowskich (debata)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(9)

Lokalizacja siedzib instytucji Unii Europejskiej (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner) (głosowanie)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(8.27)

Lokalizacja siedzib instytucji Unii Europejskiej (debata)

19-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-19(15)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

3

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

33

SPRAWOZDANIE w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi

AFCO
27-03-2014 A7-0255/2014

SPRAWOZDANIE w sprawie zmiany art. 90 Regulaminu Parlamentu dotyczącego umów międzynarodowych

AFCO
26-03-2014 A7-0253/2014

SPRAWOZDANIE w sprawie zmiany Regulaminu Parlamentu w celu umożliwienia składania podpisu elektronicznego

AFCO
18-03-2014 A7-0175/2014

SPRAWOZDANIE w sprawie zmiany Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotyczącej pytań parlamentarnych

AFCO
18-02-2014 A7-0123/2014

SPRAWOZDANIE w sprawie wprowadzania w życie Traktatu z Lizbony w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego

AFCO
17-02-2014 A7-0120/2014

SPRAWOZDANIE w sprawie zmiany artykułu 81 Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotyczącego procedury zgody

AFCO
28-11-2013 A7-0412/2013

Opinia(-e) jako sprawozdawca

3

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego program „Europa dla obywateli” na lata 2014 – 2020

AFCO
15-10-2012 AFCO_AD(2012)492702

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Obywateli (2013)

AFCO
21-03-2012 AFCO_AD(2012)480795

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie inicjatywy obywatelskiej

PETI
25-11-2010 PETI_AD(2010)450890

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

34

OPINIA w sprawie negocjacji dotyczących WRF na lata 2014–2020: wnioski i dalsze działania

AFCO
12-03-2014 AFCO_AD(2014)528017

OPINIA w sprawie sprawozdania z dochodzenia w sprawie roli i działań trojki (EBC, Komisja i MFW) w odniesieniu do krajów strefy euro objętych programem

AFCO
11-02-2014 AFCO_AD(2014)526301

OPINIA w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego bankowego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady

AFCO
12-12-2013 AFCO_AD(2013)519819

OPINIA w sprawie 29. sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa UE (2011 r.)

AFCO
26-11-2013 AFCO_AD(2013)521726

OPINIA w sprawie sprawności regulacyjnej UE oraz pomocniczości i proporcjonalności – 19. sprawozdanie w sprawie lepszego stanowienia prawa za 2011 r.

AFCO
17-10-2013 AFCO_AD(2013)514776

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa (Europol) i uchylającego decyzje 2009/371/WSiSW i 2005/681/WSiSW

AFCO
15-10-2013 AFCO_AD(2013)513290

OPINIA w sprawie lokalizacji siedzib instytucji Unii Europejskiej

PETI
23-09-2013 PETI_AD(2013)510780

OPINIA w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 – wszystkie sekcje

AFCO
04-09-2013 AFCO_AD(2013)514868

OPINIA w sprawie planowania polityki i długoterminowych trendów: skutków budżetowych dla budowania potencjału

AFCO
09-07-2013 AFCO_AD(2013)513165

OPINIA w sprawie budżetu na 2014 r. – upoważnienie do udziału w rozmowach trójstronnych

AFCO
28-05-2013 AFCO_AD(2013)508185

Projekt(-y) rezolucji

38

  Motion for a resolution on North Korea (Democratic People's Republic of Korea - DPRK)

14-04-2014 B7-0414/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Tajlandii

05-02-2014 RC-B7-0122/2014

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Wietnamu, w szczególności o wolności wypowiedzi

17-04-2013 RC-B7-0166/2013

  Motion for a resolution on Vietnam

15-04-2013 B7-0166/2013

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Projekt rezolucji w sprawie zagrożenia jądrowego i praw człowieka w Korei Północnej

11-03-2013 B7-0138/2013

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji północnokoreańskich uchodźców

23-05-2012 RC-B7-0241/2012

  Motion for a resolution on North Korean refugees

21-05-2012 B7-0260/2012

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Pytanie(-a) parlamentarne

6

Przystąpienie UE do EKPC i reforma ETPCz

08-02-2012 O-000032/2012 Komisja

Przystąpienie UE do EKPC i reforma ETPCz

08-02-2012 O-000031/2012 Rada

  Implementation of the EU strategy for the Danube region with regard to navigability

18-07-2011 E-007406/2011 Komisja

  Amendment of Directive 2006/114/EC and transposition into domestic law of Directive 2005/29/EC

28-01-2011 E-000924/2011 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenia o udziale posłów w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie