Rafał TRZASKOWSKI

Grupy polityczne

 • 14.07.2009 / 02.02.2012 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek
 • 03.02.2012 / 02.12.2013 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek prezydium

Partie krajowe

 • 14.07.2009 / 02.12.2013 : Platforma Obywatelska (Polska)

Wiceprzewodniczący

 • 20.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

Członek

 • 16.07.2009 / 19.07.2009 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 16.09.2009 / 02.12.2013 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 19.01.2012 / 02.12.2013 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

Zastępstwo

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 16.09.2009 / 02.12.2013 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia
 • 29.09.2009 / 02.12.2013 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 19.01.2012 / 02.12.2013 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

116

Praktyczne aspekty organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. (debata)

03-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-03(17)

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (debata)

13-06-2013 P7_CRE-REV(2013)06-13(3)

Energia odnawialna na europejskim wewnętrznym rynku energii (A7-0135/2013 - Herbert Reul)

21-05-2013 P7_CRE-REV(2013)05-21(7.11)

Porządek obrad

20-05-2013 P7_CRE-REV(2013)05-20(15)

Pierwszy rok Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej: ocena doświadczeń i pokonywanie przeszkód (debata)

18-04-2013 P7_CRE-REV(2013)04-18(2)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

8

SPRAWOZDANIE w sprawie zmiany artykułu 81 Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotyczącego procedury zgody

AFCO
28-11-2013 A7-0412/2013

ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady Europejskiej określającej skład Parlamentu Europejskiego

AFCO
10-06-2013 A7-0213/2013

SPRAWOZDANIE w sprawie składu Parlamentu Europejskiego w perspektywie wyborów w 2014 r.

AFCO
25-02-2013 A7-0041/2013

SPRAWOZDANIE w sprawie jednostronnych oświadczeń włączanych do protokołów posiedzeń Rady

AFCO
14-07-2011 A7-0269/2011

SPRAWOZDANIE w sprawie EOG i Szwajcarii: Przeszkody w pełnej realizacji rynku wewnętrznego

IMCO
29-06-2010 A7-0216/2010

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

3

Opinia(-e) jako sprawozdawca

5

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

IMCO
15-10-2012 IMCO_AD(2012)489694

OPINIA w sprawie wstępnego sprawozdania w celu pozytywnego zakończenia procedury zatwierdzania wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020

AFCO
09-10-2012 AFCO_AD(2012)497813

OPINIA w sprawie wniosku Chorwacji o przystąpienie do Unii Europejskiej

AFCO
26-10-2011 AFCO_AD(2011)473821

OPINIA w sprawie europejskiego okresu oceny na potrzeby koordynacji polityki gospodarczej

AFCO
25-10-2011 AFCO_AD(2011)469736

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie integralności i przejrzystości rynku energii

IMCO
25-05-2011 IMCO_AD(2011)462549

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

4

OPINIA w sprawie sprawozdania pt. „W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej”.

AFCO
11-10-2012 AFCO_AD(2012)496288

OPINIA w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa

AFCO
25-10-2011 AFCO_AD(2011)472292

OPINIA w sprawie 27. sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa UE (za rok 2009)

IMCO
26-05-2011 IMCO_AD(2011)460949

OPINIA w sprawie 26. sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej (za rok 2008)

IMCO
14-09-2010 IMCO_AD(2010)443067

Projekt(-y) rezolucji

17

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Turcji

12-06-2013 RC-B7-0305/2013

Wspólny projekt rezolucji w sprawie rządów prawa w Rosji

12-06-2013 RC-B7-0269/2013

Wspólny projekt rezolucji w sprawie przemocy wobec kobiet w Indiach

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on violence against women in India

14-01-2013 B7-0034/2013

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie wyborów w Gruzji

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

Projekt rezolucji w sprawie wyborów w Gruzji

17-10-2012 B7-0468/2012

Projekt rezolucji w sprawie wyborów na Białorusi

17-10-2012 B7-0466/2012

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Sudanie i w Sudanie Południowym

12-06-2012 RC-B7-0281/2012

Pytanie(-a) parlamentarne

23

Dostępność internetowego narzędzia Komisji do interaktywnego kształtowania polityki

13-05-2013 E-005219/2013 Komisja

Dyrektywa 69/335/EWG i zasada "standstill"

31-05-2012 E-005506/2012 Komisja

Dostępność stron internetowych instytucji sektora publicznego

11-04-2012 E-003698/2012 Komisja

Łamanie praw autochtonicznych mniejszości narodowych w Republice Litewskiej

15-12-2011 O-000331/2011 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)

Oświadczenie majątkowe