Lara COMI
 • Lara
  COMI
 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Wiceprzewodnicząca
 • Włochy Forza Italia
 • Data urodzenia: 18 lutego 1983, Garbagnate Milanese

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

928

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 i zasoby własne (debata)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(2)

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 i zasoby własne (debata) (2)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(2)

Sprawozdanie roczne z funkcjonowania strefy Schengen (debata)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(18)

Normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (debata)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(19)

Przestępstwa stalkingu i ochrona ich ofiar w UE (debata)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(25)

Wdrożenie dyrektywy w sprawie europejskiego nakazu ochrony (debata)

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(4)

Wdrażanie procesu bolońskiego – stan obecny i przyszłe działania (debata)

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(5)

Wdrażanie europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności (ciąg dalszy debat)

30-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-30(6)

Decyzja w sprawie drugiego pakietu dotyczącego mobilności (debata)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(19)

Rządy prawa na Malcie (debata)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(11)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

SPRAWOZDANIE w sprawie strategii jednolitego rynku

IMCO
03-05-2016 A8-0171/2016

Opinia(-e) jako sprawozdawca

2

OPINIA w sprawie Europejskiej Unii Obrony

IMCO
12-10-2016 IMCO_AD(2016)583872

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem

IMCO
30-03-2015 IMCO_AD(2015)541656

Instytucjonalne projekty rezolucji

148

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji we Włoszech po trzęsieniach ziemi

28-11-2016 RC-B8-1285/2016

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji we Włoszech po trzęsieniach ziemi

23-11-2016 B8-1285/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie statusu gospodarki rynkowej Chin

11-05-2016 RC-B8-0607/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Dżibuti

11-05-2016 RC-B8-0594/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Nigerii

13-04-2016 RC-B8-0478/2016

  Joint motion for a resolution on Honduras: situation of human rights defenders

13-04-2016 RC-B8-0469/2016

  Joint motion for a resolution on Pakistan, in particular the attack in Lahore

13-04-2016 RC-B8-0466/2016

  Motion for a resolution on Nigeria

11-04-2016 B8-0484/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Honduras: situation of human rights defenders

11-04-2016 B8-0477/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Oświadczenie(-a) pisemne

3

Oświadczenie pisemne w sprawie ofiar przestępstw

02-12-2015 P8_DCL(2015)0070 Wygasła

szczegóły

Tomáš ZDECHOVSKÝ , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Nicola CAPUTO , Tibor SZANYI , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Fabio DE MASI , Pál CSÁKY , Momchil NEKOV , Lara COMI , Dita CHARANZOVÁ

Data otwarcia : 02-12-2015
Termin : 02-03-2016
Liczba sygnatariuszy : 91 - 03-03-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony europejskiego sektora oliwy z oliwek i produkcji oliwy

07-09-2015 P8_DCL(2015)0031 Wygasła

szczegóły

Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nicola DANTI , Lampros FOUNTOULIS , Nicola CAPUTO , Franc BOGOVIČ , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Alessia Maria MOSCA , Michela GIUFFRIDA , Enrico GASBARRA , Ivo VAJGL , Marco ZULLO , Simona BONAFÈ , Nikos ANDROULAKIS , Davor Ivo STIER , Milan ZVER , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Ulrike MÜLLER , Elena GENTILE , Salvatore Domenico POGLIESE , Ivana MALETIĆ , Lara COMI , Rosa D'AMATO , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Ruža TOMAŠIĆ , Dubravka ŠUICA , Flavio ZANONATO , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Marco AFFRONTE , Eva KAILI , Remo SERNAGIOTTO , Barbara MATERA

Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 101 - 08-12-2015

Oświadczenie pisemne w sprawie etycznych dylematów w odniesieniu do innowacji technologicznych

25-03-2015 P8_DCL(2015)0013 Wygasła

szczegóły

Nicola CAPUTO , Renato SORU , Pina PICIERNO , Andrea COZZOLINO , Laurenţiu REBEGA , Daciana Octavia SÂRBU , Momchil NEKOV , Lara COMI , Tibor SZANYI , Fabio DE MASI , Dario TAMBURRANO

Data otwarcia : 25-03-2015
Termin : 25-06-2015
Liczba sygnatariuszy : 34 - 26-06-2015

Pytania pisemne

200

  Closure of the Gorizia Press Centre

26-06-2018 E-003531/2018 Komisja

  The European Professional Card (EPC) and professions in the engineering sector

03-05-2018 P-002468/2018 Komisja

  The case of Alfie Evans: freedom of choice and of movement of the child

23-04-2018 P-002238/2018 Komisja

  Policies for the benefit of professionals and in support of them

21-03-2018 P-001742/2018 Komisja

  Offshore wind farm in the Gulf of Manfredonia

28-02-2018 E-001231/2018 Komisja

  Possible freight traffic restrictions on the Italy-Austria border

12-01-2018 E-000182/2018 Komisja

  Admissibility of promotion programmes for agri-food products

08-12-2017 E-007594/2017 Komisja

  Discrimination in Fashion Gate

28-04-2017 E-003023/2017 Komisja

  Competition in the polypropylene (PP) granule sector

28-03-2017 E-002092/2017 Komisja

  Possible requirement that each head of game killed be recorded immediately after death

16-02-2017 E-001081/2017 Komisja

Pytania ustne

8

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

01-03-2018 O-000026/2018 Komisja

Przestępstwa przeciwko osobom w ramach systemu informacyjnego Schengen (SIS)

04-12-2017 O-000096/2017 Komisja

Unijny program "Gwarancja dla młodzieży"

09-06-2017 O-000051/2017 Komisja

Odpowiedzi Komisji na pytania wymagające odpowiedzi na piśmie

10-01-2017 O-000003/2017 Komisja

Unia Europejska w obronie żołnierzy piechoty morskiej

27-11-2015 O-000151/2015 Komisja

Dostęp MŚP do finansowania

13-10-2015 O-000122/2015 Komisja

Niedawne tragedie migrantów próbujących przepłynąć przez Morze Śródziemne

21-04-2015 O-000043/2015 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

535

 

Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Albanią (A8-0275/2018 - Laura Ferrara)

13-09-2018

L’accordo di cooperazione tra Albania e Eurojust è un’intesa volta a la lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo.
La criminalità organizzata albanese, secondo le Nazioni Unite e l’Europol, rientra tra i maggiori trafficanti di eroina, cocaina e cannabis e tutti i reati connessi: estorsione, corruzione, riciclaggio di denaro, prostituzione e tratta di esseri umani.
L’opportunità di condividere informazioni e dati personali con la autorità albanesi migliora l’efficienza della lotta alla criminalità organizzata.
L’Albania è un paese candidato ad entrare nell’Unione Europea e dopo aver aderito alla legge antimafia europea, apportato dei miglioramenti nel codice penale e fatto dei progressi sulla confisca dei proventi di reato, una collaborazione internazionale sarebbe molto redditizia.
Ho votato a favore dell’accordo perché si può trarre molto vantaggio da esso ed una cooperazione internazionale come con gli Stati Uniti o la Norvegia creerebbe nuove opportunità commerciali.

 

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodny przepływ takich danych (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst)

13-09-2018

Nell´articolo 16 paragrafo 1 del TFUE si definisce che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati personali che la riguardano. Alcune agenzie dell´Unione che operano nel settore dell´applicazione della legge, però, continuano a disporre di regimi indipendenti per la protezione dei dati personali. Per garantire un quadro solido e coerente riguardo al trattamento dei dati personali, bisogna che l´UE sia tenuta a rispettare le stesse norme in maniera di protezione dei dati degli Stati membri. Le divergenze tra il presente regolamento e il regolamento generale devono essere giustificate e ridotte al minimo. Le limitazioni all´esercizio di tali diritti devono basarsi su atti giuridici e sopprimere la possibilità per le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell´Unione di limitare l´esercizio dei diritti degli interessati tramite norme interne. Secondo il regolamento generale i titolari possono dimostrare la conformità al regolamento tramite l´adesione a meccanismi di certificazione o codici di condotta approvati. Ho votato a favore della legislazione dell´Unione in materia di trattamento dei dati personali che dovrebbe essere applicabile alle Istituzioni, agli organismi, agli uffici e alle agenzie dell'Unione e dovrebbero essere inserite solamente norme supplementari volte a precisare e integrare il quadro generale.

 

Jednolity portal cyfrowy (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)

13-09-2018

L’introduzione di uno sportello unico digitale permette al cittadino ed alle imprese di poter avere accesso a tutti gli strumenti digitali e le strategie di e-government all’interno dell’Unione Europea.
Con la presenza di uno sportello unico digitale si potrà rispondere meglio alle esigenze delle imprese e del cittadino sia in ambito nazionale che europeo.
La possibilità di reperire le informazioni pertinenti e esatte su procedure amministrative e informazioni, l’accesso alle procedure nazionali senza discriminazione per gli utenti degli altri Stati membri e la gestione tramite un unico portale digitale rendono lo sportello unico digitale uno strumento molto innovativo e versatile.
Affinché lo sportello digitale unico soddisfi le esigenze degli utenti, è opportuno definire norme di elevata qualità in merito alle informazioni, alle procedure online e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi.
Gli Stati membri dovrebbero fornire tali procedure anche agli utenti transfrontalieri affinché questi possano esercitare i loro diritti nel mercato interno derivanti dal diritto dell'Unione e conformarsi a detti obblighi e norme; la gestione delle procedure amministrative è nazionale quindi ogni stato dovrà mantenere un alto livello di efficienza e condividere le informazioni con l’Unione europea in modalità “una tantum”.

 

Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)

13-09-2018

L´ASA, ossia l´accordo di stabilizzazione e di associazione tra Kosovo e UE, ha sancito un passo importante per quanto riguarda l´adesione del Kosovo all´UE, ma allo stesso tempo ha lasciato il Kosovo in una posizione di isolamento sulla questione dei visti. L´esenzione del visto consente i contatti interpersonali, una maggiore cooperazione transfrontaliera e scambi culturali, formativi e professionali, inoltre aiuta a contrastare l´immigrazione irregolare, rendendo infruttuose le attività criminali. Il regime dei visti liberalizzato porterebbe a nuove possibilità di recarsi all´estero per scopi turistici o per visite familiari, senza dover affrontare lunghe procedure e alti costi, portando alla libera circolazione, uno dei principi fondamentali del progetto europeo. Il mancato riconoscimento ha avuto grande impatto sull´economia del Kosovo, pertanto gli Stati membri si sono impegnati a concedere la liberalizzazione dei visti al Kosovo solo se soddisfatte determinate condizioni. Gli effetti positivi ricadono sul processo di adesione del Kosovo all´UE, ma anche a livello generale per le sue relazioni nella regione, per la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina, nonché per le relazioni politiche e socio-economiche con il resto del mondo, motivo per cui sono favorevole.

 

Pożary w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE

13-09-2018

Dopo gli incendi del luglio 2018 in Grecia nella regione attica in cui hanno perso la vita 99 persone l’Unione europea esprime il suo cordoglio alle famiglie delle vittime.
Questi disastri sono in una certa misura imprevedibili e inevitabili causa dei cambiamenti climatici e ricorda che è possibile accedere al fondo di solidarietà per accelerare le procedure di bonifica e ricostruzione e chiede di accedere ai fondi per la prevenzione e collaborare con gli Stati membri.
Inoltre l’Unione Europea si impegna e richiede l’impegno degli Stati membri a fissare obiettivi e ad attuare politiche climatiche che rispettino gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi della COP 21 e portare a termine i negoziati del nuovo meccanismo unionale di protezione civile rescEU.
Ho votato a favore per avere una formazione, una prevenzione, e una azione migliore.

 

Groźba wyburzenia Khan al-Ahmar i innych beduińskich wiosek

13-09-2018

Il 5 settembre 2018, dopo che nel 2010 il villaggio di Khan al Ahmar venne dichiarato di essere stato costruito illegalmente, l´Alta corte di giustizia israeliana ha respinto la petizione dei residenti di Khan al Ahamar, procedendo con la demolizione del villaggio. Le autorità israeliane si son trovate a dover cercare in tempo utile, un´alternativa adeguata per la scuola e per i residenti, ma la popolazione si è rifiutata di essere sfollata. Il VP/AR, insieme a Germania, Francia, Italia e Regno Unito si uniscono all´appello rivolto al governo israeliano e alla rinuncia del piano di ricollocazione che condurrà alla demolizione del villaggio e al trasferimento forzato della sua popolazione verso un altro sito. Ho votato a favore di questa proposta poiché la demolizione del villaggio costituirebbe una grande violazione del diritto internazionale umanitario e perché minaccerebbe ulteriormente la possibilità di trovare una soluzione tra i due Stati, Palestina e Israele, compromettendo così le continue trattative di pace.

 

Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)

13-09-2018

Nell’Unione Europea vergono prodotti ogni anno circa 25,8 milioni di tonnellate di plastica e solo il 30% viene riciclato, il resto rimane inutilizzato ed inquina i mari e l’ambiente.
La plastica costituisce 80% dei rifiuti marini e ogni anno finiscono in mare dalle 150.000 alle 500.00 tonnellate di plastica.
Inoltre, la plastica non riciclata genera una perdita tra i 70 e i 105 miliardi di euro l’anno.
Dopo la chiusura della Cina alle importazioni di plastica, l’Europa deve smettere di esternalizzare il problema rifiuti e creare un vero e proprio mercato della plastica secondaria.
La nostra ambizione è di rendere riutilizzabili o riciclabili, entro il 2030, tutti gli imballaggi di plastica immessi nel mercato europeo.
Verranno introdotti dei gradi di riciclabilità certificati per l’uso successivo della plastica, sono necessarie norme obbligatorie per i contenuti riciclati di prodotti specifici. Regimi di responsabilità estesa del produttore e modulazioni dell'IVA potrebbero sostenere tale approccio.
La plastica monouso verrà limitata poiché essa è causa del 50% dell’inquinamento marino.
Ho votato a favore di questa proposta poiché i danni ambientali sono gravi e causano dei forti cambiamenti climatici.

 

Warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów (B8-0363/2018)

13-09-2018

L´obiettivo principale dell´UE è quello di evitare che le sostanze chimiche pericolose entrino nel ciclo dei materiali, di assicurare la coerenza tra le leggi recanti esecuzione delle politiche in materia di rifiuti e sostanze chimiche e di garantire una migliore applicazione della normativa vigente. Se si vuole far parte di un´economia circolare bisogna applicare una gerarchia dei rifiuti, dove la prevenzione viene prima del riciclaggio, che non deve giustificare il perpetuarsi dell´uso di sostanze tradizionalmente pericolose. Bisogna, quindi, trovare soluzioni comuni, coinvolgendo tutte le parti interessate per trovare le sostanze chimiche preoccupanti nei flussi di riciclaggio ed eliminarle. Per sostanze preoccupanti si intendono quelle sostanze identificate a norma del regolamento REACH e le sostanze vietate ai sensi della Convenzione di Stoccolma.
Occorre, quindi, migliorare la qualità dei dati presenti nei fascicoli di registrazione e sostenere che la mancata applicazione della normativa UE in materia dei rifiuti sia inaccettabile, rielaborando le relazioni per paese nell´ambito delle politiche ambientali. Ho approvato questa risoluzione dal momento che è necessario costituire un approccio più coerente tra le norme di classificazione delle sostanze chimiche e dei rifiuti.

 

Europejski plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach)

13-09-2018

Ho votato a favore della relazione sulla resistenza antimicrobica perché è un fenomeno in grande espansione che genera solo in Europa 25.000 morti e nel modo quasi 700.000 morti riconducibili a batteri multi farmacoresistenti.
La resistenza antimicrobica è un fenomeno naturale che pero negli ultimi decenni è stato accelerato da alcuni fattori riconducibili ad una scarsa formazione e informazione come l’uso eccessivo di antibiotici e lo smaltimento dei farmaci nelle falde acquifere.
Un altro punto che riguarda il programma è la ricerca e sperimentazione di nuovi antibiotici in concomitanza con il programma orizzonte 2020 che ha già finanziato 1 miliardo di euro in ricerca.
Le diagnosi mediche molto spesso non vengono accompagnate dai test di diagnosi rapida essendo più costosi di molti antibiotici nel breve termine; ma a lungo termine con lo svilupparsi della resistenza antimicrobica i costi per un antibiotico funzionale sono molto più alti.
Le conseguenze sono, per esempio, l'incremento dei rischi negli interventi chirurgici di routine e un rischio eccessivo a carico dei pazienti sottoposti a terapie immunodepressive.
È fondamentale potenziare i corsi di formazione e aggiornamento destinati al personale medico per un uso attento degli antibiotici.

 

Europa w ruchu – program działań dotyczący przyszłości mobilności w UE (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)

13-09-2018

La mobilità è un settore fondamentale per l´economia e la società europea, ma sta attraversando profondi cambiamenti che interessano tutta la nostra società. Il “pacchetto mobilità” è un pacchetto di proposte che incoraggiano una tariffazione stradale intelligente, la riduzione delle emissioni di CO2 e il contrasto all´occupazione illecita.
La digitalizzazione è un fattore essenziale che interessa tutti gli ambiti del settore dei trasporti e ha delle conseguenze sia per i consumatori che per i fornitori e, inoltre, induce a causa di un cambiamento rapido e profondo, a produrre delle ricerche per valutarne l´impatto.
La digitalizzazione, inoltre, interessa anche i lavoratori nel settore dei trasporti e per sfruttare a pieno la potenzialità della rivoluzione digitale deve essere in prima linea nella ricerca e nell´innovazione, poiché sarà il futuro della mobilità. Ho votato a favore della proposta poiché l´UE ha bisogno di un quadro formativo che incoraggi l´innovazione, dove la transazione nei trasporti dovrà essere gestita e agevolata, contribuendo anche alla sicurezza e concentrandosi su uno sviluppo di soluzioni ecologicamente sostenibili.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E101
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10091
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E101
  1047 Brussels