Danuta JAZŁOWIECKA : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini

Partie krajowe 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Polska)

Deputowani 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Zastępstwo 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
  • 02-09-2009 / 26-01-2010 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie ,Czy istnieją narzędzia pozwalające monitorować skuteczność wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego na starszych pracowników?” (Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 25/2012)  
- EMPL_AD(2014)521688 -  
-
EMPL 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie egzekwowania dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych  
- EMPL_AD(2011)467172 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie zielonej księgi Komisji pt. „Na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie”  
- ECON_AD(2011)452673 -  
-
ECON 
OPINIA w sprawie sprawozdania za rok 2010 dotyczącego realizacji programów polityki spójności na lata 2007-2013  
- EMPL_AD(2010)450880 -  
-
EMPL 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie usprawnienia wczesnego rozpoznawania chorób układu krążenia u kobiet  
- P7_DCL(2014)0003 - Wygasła  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Data otwarcia : 13-01-2014
Termin : 13-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 151 - 14-04-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie walki z rakiem prostaty w Unii Europejskiej  
- P7_DCL(2014)0001 - Wygasła  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Data otwarcia : 13-01-2014
Termin : 13-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 162 - 14-04-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony osób cierpiących na autyzm przed nękaniem  
- P7_DCL(2013)0024 - Wygasła  
Phil BENNION , Catherine BEARDER , Nessa CHILDERS , Nathalie GRIESBECK , Fiona HALL , Marian HARKIN , Danuta JAZŁOWIECKA , Jörg LEICHTFRIED , Bill NEWTON DUNN , Thomas MANN , Phil PRENDERGAST , Rebecca TAYLOR , Roberts ZĪLE , Angelika WERTHMANN  
Data otwarcia : 09-12-2013
Termin : 09-03-2014
Liczba sygnatariuszy : 156 - 09-03-2014

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe