Wojciech Michał OLEJNICZAK : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sojusz Lewicy Demokratycznej (Polska)

Deputowani 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju Regionalnego
  • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rozwoju Regionalnego
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zastępstwo 

  • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylającego decyzję nr 1364/2006/WE  
- REGI_AD(2012)486214 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie planu utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu  
- REGI_AD(2011)472020 -  
-
REGI 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie naszego ubezpieczenia na życie i naszego kapitału naturalnego – unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.  
- REGI_AD(2012)478368 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)  
- REGI_AD(2011)458633 -  
-
REGI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie walki z rozprzestrzenianiem się alg  
- P7_DCL(2011)0041 - Przyjęta  
Alain CADEC , Wojciech Michał OLEJNICZAK , Michail TREMOPOULOS , Andrea ZANONI  
Data otwarcia : 12-10-2011
Termin : 19-01-2012
Przyjęto : 19-01-2012
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2012)0015
Liczba sygnatariuszy : 395 - 19-01-2012
Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia dnia 30 maja Europejskim Dniem Rodzicielstwa Zastępczego  
- P7_DCL(2010)0010 - Wygasła  
Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Barbara MATERA , Joachim ZELLER , Artur ZASADA , Wojciech Michał OLEJNICZAK  
Data otwarcia : 24-02-2010
Termin : 17-06-2010
Liczba sygnatariuszy : 125 - 17-06-2010

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe