Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 02-12-2013 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 02-12-2013 : Platforma Obywatelska (Polska)

Wiceprzewodnicząca 

 • 30-09-2009 / 02-12-2013 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Petycji
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami
 • 19-01-2012 / 02-12-2013 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 19-01-2012 / 02-12-2013 : Komisja Petycji

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 16-09-2009 / 02-12-2013 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
 • 19-01-2012 / 02-12-2013 : Komisja Rozwoju Regionalnego

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie planu działania w zakresie energii do roku 2050 – przyszłość z energią  
- REGI_AD(2012)496464 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie ram ładu korporacyjnego dla spółek europejskich  
- ITRE_AD(2011)475776 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa  
- REGI_AD(2011)472053 -  
-
REGI 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylającego decyzję nr 1364/2006/WE  
- REGI_AD(2012)486214 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Obywateli (2013)  
- PETI_AD(2012)480596 -  
-
PETI 
OPINIA w sprawie całościowego podejścia do kwestii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej  
- ITRE_AD(2011)460921 -  
-
ITRE 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie zagrożeń związanych z nacjonalizmem, antysemityzmem i innymi formami nietolerancji etnicznej ze strony ruchów sprzeciwiających się projektowi europejskiemu  
- P7_DCL(2013)0015 - Wygasła  
Boris ZALA , Elmar BROK , Rebecca HARMS , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Eduard KUKAN , Olga SEHNALOVÁ , Marek SIWIEC , Hannu TAKKULA , Indrek TARAND , Sir Graham WATSON , Cecilia WIKSTRÖM  
Data otwarcia : 07-10-2013
Termin : 07-01-2014
Liczba sygnatariuszy : 150 - 08-01-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie wsparcia dla ustanowienia Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych  
- P7_DCL(2012)0003 - Przyjęta  
Gabriele ALBERTINI , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Niccolò RINALDI , David Maria SASSOLI  
Data otwarcia : 16-01-2012
Termin : 10-05-2012
Przyjęto : 10-05-2012
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2012)0205
Liczba sygnatariuszy : 388 - 10-05-2012
Oświadczenie pisemne w sprawie wprowadzenia zasady wzajemności wizowej w stosunku do Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki  
- P7_DCL(2011)0008 - Wygasła  
Ioan ENCIU , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Antonyia PARVANOVA , Zuzana ROITHOVÁ , Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES  
Data otwarcia : 07-03-2011
Termin : 09-06-2011
Liczba sygnatariuszy : 144 - 09-06-2011

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe