Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA
 • Elżbieta Katarzyna
  ŁUKACIJEWSKA
 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Członkini
 • Polska Platforma Obywatelska
 • Data urodzenia: 25 listopada 1966, Jasło

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

63

Decyzja w sprawie drugiego pakietu dotyczącego mobilności (debata)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(19)

Neutralność systemów rezerwacji lotniczych i ograniczenie dostępu do informacji o lotach (debata)

25-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-25(16)

Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych (debata)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(3)

Wzrost zachorowań w Europie na HIV/AIDS, gruźlicę i wirusowe zapalenie wątroby typu C (debata)

03-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-03(20)

Glifosat i procedury udzielania zezwoleń (debata)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(10)

Transport drogowy w Unii Europejskiej (debata)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(19)

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

1

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń przez pojazdy drogowe

TRAN
19-06-2015 TRAN_AD(2015)554829

Projekt(-y) rezolucji

43

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Demokratycznej Republiki Konga

17-01-2018 RC-B8-0054/2018

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Nigerii

17-01-2018 RC-B8-0045/2018

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Burundi

05-07-2017 RC-B8-0465/2017

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Erytrei, a w szczególności spraw Abune Antoniosa i Dawita Isaaka

05-07-2017 RC-B8-0464/2017

Wspólny projekt rezolucji w sprawie laureata Nagrody Nobla Liu Xiaobo oraz Lee Ming-che

05-07-2017 RC-B8-0459/2017

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Indonezji

14-06-2017 RC-B8-0424/2017

Wspólny projekt rezolucji w sprawie azerbejdżańskiego dziennikarza Afgana Mukhtarlego

14-06-2017 RC-B8-0414/2017

  Motion for a resolution on human rights situation in Indonesia

12-06-2017 B8-0431/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Pytanie(-a) parlamentarne

30

Opieka nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

31-10-2017 O-000083/2017 Komisja

Neutralność systemów rezerwacji lotniczych (GDS) i ograniczenie dostępu do informacji o lotach

27-09-2017 O-000075/2017 Komisja

W sprawie pomocy dla Polski z Europejskiego Funduszu Solidarności

13-09-2017 P-005687/2017 Komisja

Uniwersytety Trzeciego Wieku w unijnej perspektywie finansowej 2021-2027

11-07-2017 E-004660/2017 Komisja

Przewlekłość postępowania w rozpoznaniu sprawy z artykułu 102 TFUE

28-03-2017 E-002130/2017 Komisja

Dwutlenek tytanu - E171, CI77891

02-02-2017 E-000788/2017 Komisja

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

31-01-2017 E-000590/2017 Komisja

Świetlówki energooszczędne

31-01-2017 E-000589/2017 Komisja

Odpowiedzi Komisji na pytania wymagające odpowiedzi na piśmie

10-01-2017 O-000003/2017 Komisja

Zatwierdzenie przez Komisję zmienionego planu wprowadzenia przez Niemcy opłat drogowych

07-12-2016 O-000152/2016 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

8

Ratowanie życia: zwiększanie bezpieczeństwa samochodowego w UE (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)

14-11-2017

Inicjatywa zwiększenia bezpieczeństwa samochodowego w Unii Europejskiej, stanowi poważne wyzwanie w obszarze ochrony zdrowa i życia obywateli. Jest ona również bardzo innowacyjna i wprowadza do systemu wiele nowoczesnych rozwiązań, które w przyszłości zwiększą bezpieczeństwo obywateli na europejskich drogach.
Jak pokazują obecne statystyki - około 92% wszystkich wypadków samochodowych wynika z winy człowieka lub błędu ludzkiego połączonego ze stanem pojazdu. Co więcej w 2016 roku w samej Polsce odnotowano około 33 664 wypadków drogowych w tym 3 026 osób w ich wyniku poniosło śmierć.
Właśnie takie liczby, pozwalają nam uświadomić skalę problemu, jakim jest niedoskonałość obecnego systemu transportu.
Mając na uwadze fakt, że życie i zdrowie stanowi najważniejszą wartość, zacznijmy o nie dbać jak tylko najlepiej potrafimy. Dlatego też głosowałam za przyjęciem sprawozdania pana Kocha, ponieważ zapewnia on poprawę bezpieczeństwa samochodowego w UE.

Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

W przyjętym w 2015 r. porozumieniu paryskim zawarto cel długoterminowy oraz określono, że kluczowe znaczenie będzie miał wkład z użytkowania gruntów i leśnictwa w realizację długoterminowych celów związanych z łagodzeniem zmiany klimatu. Mając na uwadze fakt, że z końcem 2020 r. wygaśnie protokół z Kioto, włączenie sektora LULUCF do unijnych ram polityki klimatycznej, poczynając od 2021 r., nabiera jeszcze większego znaczenia dla kwestii przeciwdziałania zmianie klimatu. Włączenie LULUCF do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 jest również istotne dla stabilności unii energetycznej. Sektor LULUCF może przyczynić się do łagodzenia zmian klimatu przez m.in. powiększenie pochłaniaczy gazów cieplarnianych. Należy nieustannie podkreślać ważną rolę leśnictwa jako części gospodarki, zwłaszcza w obszarze, o którym tutaj mowa. Lasy spełniają wiele funkcji mających pozytywny wpływ na funkcjonowanie ekosystemów, na nasze życie oraz na ograniczenie emisji CO2. Stanowią one wielki potencjał absorpcyjny, który należy rozwijać. Powinniśmy mieć też na uwadze rosnący popyt na drewno jako surowiec. Warto pamiętać, że postrzeganie lasów jako pochłaniaczy emisji CO2 może także odciążać inne sektory poszczególnych gospodarek. Potrzebujemy wyważonych regulacji uwzględniających interesy wszystkich państw członkowskich. Zważywszy na korzyści dla UE, jakie niesie ze sobą włączenie sektora LULUCF do unijnej polityki klimatycznej, zdecydowałam się zagłosować za tymi uregulowaniami prawnymi.

Transport drogowy w Unii Europejskiej (B8-0290/2017)

18-05-2017

Sektor transportu drogowego jest podstawą, mocą napędową całej naszej ekonomii; bezpośrednio lub pośrednio wpływa on na wszystkie gałęzie naszej gospodarki. W sposób zrozumiały prace nad legislacją drogową wywołują więc wiele emocji.
Konflikt interesów między wschodem a zachodem Unii, a także między bogatymi krajami a tymi wciąż rozwijającymi się jest oczywisty, także w przypadku sektora transportu drogowego. Trudno jest pogodzić interesy tak różnych gospodarek i tak wielu podmiotów. Ważne jest, by Parlament określił wspólne stanowisko, bo wtedy łatwiej będzie wskazać kierunek zmian oraz zakres współpracy i negocjacji między państwami oraz instytucjami Unii.
Dlatego zdecydowałam się zagłosować za projektem rezolucji Komisji Transportu i Turystyki. Jej tekst jest dość wyważony; łagodzi nastroje i nakreśla bardzo przystępny kierunek zmian. Zawarte w niej propozycje – m.in. nacisk na ekologię i rozwój nowych technologii, harmonizacja przepisów całego rynku wewnętrznego, lepsze wdrażanie już istniejących przepisów oraz konieczność poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy to kwestie, nad którymi w przyszłości będziemy się pochylać podczas prac nad pakietem mobilności.
To od realizacji zapisów m.in. tej rezolucji zależeć będzie przyszłość sektora transportu drogowego.

Efektywne gospodarowanie zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności (A8-0175/2017 - Biljana Borzan)

16-05-2017

. ‒ Od kilku lat obserwujemy wśród Europejczyków wzrost zainteresowania tym, co i w jaki sposób jemy. Przemyślany wybór produktów, świadome odżywianie się oraz zdrowy styl życia to zmiany kulturowe i cywilizacyjne, które cieszą i które przekładają się na poprawę zdrowia publicznego.
Niestety, w parze z tymi zmianami póki co nie idzie większa odpowiedzialność za środowisko i ograniczenie marnowania żywności. W UE nadal marnuje się jej zbyt dużo, bo 173 kg na osobę rocznie. Co więcej, prognozy wskazują na tendencję wzrostową, co w kontekście narastających wyzwań demograficznych naszej planety niepokoi.
Dlatego głosowałam za przyjęciem sprawozdania z własnej inicjatywy, w którym zaproponowano odpowiednie środki służące zmniejszeniu o połowę ilości marnowanej żywności w państwach członkowskich do 2030 roku. Wśród tych propozycji znajdują się między innymi ułatwienia związane z oznaczeniem dat przydatności do spożycia oraz zwolnienie darów żywnościowych z opodatkowania – propozycje te są więc przyjazne zarówno konsumentom, jak i producentom, bo nie narzucają sztucznych limitów i obciążeń. Unia Europejska jako światowy lider w wyznaczaniu wysokich standardów środowiskowych ma szansę na wypromowanie bardziej odpowiedzialnej polityki żywieniowej i ta inicjatywa to dobry krok w tę stronę.

Rozwiązania dotyczące przepływu uchodźców i migrantów: rola działań zewnętrznych UE (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra)

05-04-2017

W obliczu kryzysu migracyjnego, który nasilił się w ostatnich latach, kraje członkowskie muszą uwzględnić obecną sytuację i opracować nowe podejście dla przepływu osób w oparciu o rzeczywiste dane i interesy UE. Służyć ma temu sprawozdanie Eleny Valenciano i Agustína Díaz de Mera García Consuegra. Unia Europejska powinna wspierać działania na rzecz pokoju w krajach ogarniętych konfliktami oraz odgrywać aktywniejszą rolę ukierunkowaną na przyszłość. UE musi zacieśniać współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa z krajami trzecimi co w przyszłości zaowocuje skuteczniejszym zarządzaniem przepływem imigrantów oraz uniknięciem nowych kryzysów. Zgodnie z art. 80 TFUE należy ustanowić wspólną europejską politykę migracyjną, która zostanie zaakceptowana przez wszystkie kraje członkowskie. Dodatkowo, kraje dążące do liberalizacji wiz z UE powinny spełniać kryteria obejmujące ścisłą współpracę w zwalczaniu handlu i przemytu osób, tak aby bardziej uszczelnić zewnętrzne granice krajów członkowskich. W tym celu proponuje się przeznaczenie jeszcze większych środków finansowych i technicznych południo-wschodnim krajom członkowskim UE. Rolą Unii powinno być także aktywne rozwiązywanie i przeciwdziałanie konfliktom zbrojnym przy jej bezpośrednich granicach, pozwoli to na zredukowanie napływu uchodźców i umocni przestrzeganie praw człowieka co jest sztandarową wartością wspólnoty.

Olej palmowy i wylesianie lasów deszczowych (A8-0066/2017 - Kateřina Konečná)

04-04-2017

Statystyki ostatnich lat wskazują na dwukrotne zwiększenie zużycia oleju palmowego w porównaniu z 2010 r. i tendencja wzrostowa będzie się utrzymywała. Połowa sprowadzanego do Europy oleju palmowego wykorzystywana jest do produkcji paliw. Plantacje, z których się go pozyskuje, zagrażają tropikalnym ekosystemom. Jego produkcja skutkuje wycinką drzew, ryzykiem pożarów lasów, wysychaniem rzek, torfowisk, erozją gleby i wyniszczaniem rzadkich siedlisk zwierząt. Wyrąb lasów deszczowych zagraża wielu gatunkom zwierząt, np. nosorożcom, tygrysom i orangutanom.
W ostatnich dziesięcioleciach użycie oleju palmowego było praktycznie niezauważalne. Dziś jest on wykorzystywany nie tylko w produkcji biopaliw, lecz także w żywności, kosmetykach, detergentach, używanych na co dzień przez wielu z nas. Mało kto wie, że może on powodować choroby serca, otyłość; zawiera nasycone kwasy tłuszczowe zwiększające poziom cholesterolu, powodujące miażdżycę. Olej palmowy może być przyczyną pogorszenia stanu zdrowia już w najmłodszych latach życia człowieka, gdyż produkty zawierające zanieczyszczenia powstałe w wyniku przetwarzania rafinowanych olejów roślinnych są wykorzystywane w rozszerzaniu diety dzieci i niemowląt. Ważne jest uświadomienie Europejczykom możliwych do wystąpienia negatywnych skutków, jak również to, aby KE podjęła działania mające na celu ograniczenie produkcji oleju palmowego zarówno w produkcji biopaliw, jak i powszechnych produktów spożywczych, kosmetyków i detergentów. Mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego oraz zdrowie ludzkie, zagłosowałam za sprawozdaniem.

Kobiety i ich rola na obszarach wiejskich (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez)

04-04-2017

Statystyki pokazują, iż aktywność zawodowa kobiet jest wyższa na terenach zurbanizowanych niż na obszarach wiejskich. A przecież to właśnie wieś spełnia wiele ważnych funkcji w życiu obywateli UE, m.in. funkcję środowiskową, społeczno-kulturową, turystyczną czy ekonomiczną. Dlatego tak ważne jest, aby wszyscy mieszkańcy wsi, także kobiety, mieli dostęp do wsparcia, jakie daje UE: środków i specjalnych instrumentów w ramach WPR, uczenia się przez całe życie czy programów aktywizacji zawodowej, które wpłynęłyby pozytywnie na ich sytuację na rynku pracy i niezależność ekonomiczną.
Zgadzam się, że wspieranie udziału kobiet w procesie decyzyjnym za pomocą szkoleń zmierzających do zwiększenia ich obecności w obszarach, w których są niedoreprezentowane, pomoże w gospodarczym i społecznym rozwoju europejskich wsi.
Chciałam także podkreślić potrzebę rozwoju sektora usług na wsi, a także konieczność kierunkowej aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich, których kapitał intelektualny i niewykorzystane dotąd w pełni zasoby mogą stać się silnym czynnikiem wpływającym pozytywnie na rozwój Europy.
Ponadto uważam, iż niezmiernie potrzebne są inwestycje w poprawę infrastruktury drogowej oraz rozwój usług transportowych na obszarach wiejskich, który pozwoliłby kobietom podejmować pracę w mieście, bez konieczności wyprowadzania się ze wsi.
Nie możemy także zapominać o przeciwdziałaniu wszelkim formom przemocy, których doświadczają kobiety mieszkające na wsi. Dlatego też głosowałam za przyjęciem sprawozdania.

Zawarcie umowy CETA między UE a Kanadą (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017)

15-02-2017

Podpisanie umowy CETA o wolnym handlu i współpracy strategicznej między Unią Europejską i Kanadą pokazuje, że Unia Europejska ma wystarczająco dużo determinacji, a przede wszystkim wiarygodności, by przeciwstawić się dezintegracji politycznej Europy w tym trudnym okresie, zwłaszcza w kontekście Brexitu. CETA to między innymi wolny handel i otwarcie drzwi dla inwestorów, to zniesienie prawie wszystkich ceł, zwiększenie dostępu Europejczyków do rynku zamówień publicznych w Kanadzie, to także pełne uznawanie kwalifikacji zawodowych. Dzięki wolnemu rynkowi i tworzeniu nowych miejsc pracy skorzysta nie tylko duży przemysł, ale także małe i średnie firmy. Dodatkowo Komisja Europejska przewiduje, że dzięki CETA handel między Unią a Kanadą wzrośnie o 23%, a korzyści dla Europy wyniosą ponad 12 miliardów euro. Chciałabym podkreślić, że mimo trudnych negocjacji udało się doprowadzić do podpisania umowy. Jest to duży sukces na wielu płaszczyznach, dlatego głosowałam za zawarciem umowy CETA między UE a Kanadą i podpisaniem kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między tymi stronami.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  12E169
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11021
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 12E169
  1047 Brussels