Elena BĂSESCU : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunia)

Wiceprzewodnicząca 

 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Petycji

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 10-11-2009 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Komisja Petycji
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Komisja Petycji
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja
 • 12-03-2012 / 30-06-2014 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 16-09-2009 / 19-01-2010 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 20-01-2010 / 30-06-2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia
 • 12-05-2010 / 18-01-2012 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Spraw Zagranicznych

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych  
- ECON_AD(2012)475906 -  
-
ECON 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie rzekomego transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów przez CIA w państwach europejskich: działań podejmowanych w następstwie sprawozdania komisji TDIP PE  
- AFET_AD(2012)487735 -  
-
AFET 
OPINIA w sprawie 27. sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa UE (za rok 2009)  
- PETI_AD(2011)462635 -  
-
PETI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie usprawnienia wczesnego rozpoznawania chorób układu krążenia u kobiet  
- P7_DCL(2014)0003 - Wygasła  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Data otwarcia : 13-01-2014
Termin : 13-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 151 - 14-04-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony delfinów w Morzu Czarnym  
- P7_DCL(2012)0023 - Wygasła  
Elena BĂSESCU , Chris DAVIES , Andrey KOVATCHEV , Isabella LÖVIN , Kristian VIGENIN  
Data otwarcia : 02-07-2012
Termin : 08-11-2012
Liczba sygnatariuszy : 193 - 26-10-2012

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe