Judith SARGENTINI : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członkini

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : GroenLinks (Holandia)

Wiceprzewodnicząca 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju
 • 03-03-2010 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 03-03-2010 / 30-06-2014 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 19-01-2012 / 20-03-2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rozwoju
 • 16-04-2013 / 30-06-2014 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 04-07-2013 / 30-06-2014 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy  
- DEVE_AD(2013)519686 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich  
- DEVE_AD(2013)504074 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wykorzystania potencjału chmury obliczeniowej w Europie  
- LIBE_AD(2013)504203 -  
-
LIBE 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniającego dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012  
- LIBE_AD(2014)523069 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall oraz zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE  
- LIBE_AD(2014)524542 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie kompleksowego podejścia UE i jego skutków dla spójności działań zewnętrznych UE  
- DEVE_AD(2014)523103 -  
-
DEVE 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie inicjatywy ONZ „Zero Hunger Challenge”  
- P7_DCL(2013)0004 - Wygasła  
Keith TAYLOR , Gay MITCHELL , Véronique DE KEYSER , Charles GOERENS , Gabriele ZIMMER , Filip KACZMAREK , Eva JOLY , Ricardo CORTÉS LASTRA , Michèle STRIFFLER , Bill NEWTON DUNN , Judith SARGENTINI  
Data otwarcia : 15-04-2013
Termin : 15-07-2013
Liczba sygnatariuszy : 112 - 15-07-2013
Oświadczenie pisemne w sprawie budowania potencjału naukowego w Afryce: wspieranie europejsko-afrykańskich partnerstw radioastronomicznych  
- P7_DCL(2011)0045 - Przyjęta  
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Fiona HALL , Filip KACZMAREK , Teresa RIERA MADURELL , Judith SARGENTINI  
Data otwarcia : 14-11-2011
Termin : 15-03-2012
Przyjęto : 15-03-2012
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2012)0095
Liczba sygnatariuszy : 394 - 15-03-2012
Oświadczenie pisemne w sprawie projektu INDECT (inteligentny system informacyjny wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcję dla celów bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim)  
- P7_DCL(2010)0082 - Wygasła  
Alexander Nuno PICKART ALVARO , Carlos COELHO , Stavros LAMBRINIDIS , Judith SARGENTINI , Rui TAVARES  
Data otwarcia : 10-11-2010
Termin : 17-02-2011
Liczba sygnatariuszy : 177 - 17-02-2011

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe