Salvatore IACOLINO : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 08-12-2013 : null (Włochy)
 • 09-12-2013 / 30-06-2014 : null (Włochy)

Wiceprzewodniczący 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Deputowani 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Handlu Międzynarodowego

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 – wszystkie sekcje  
- LIBE_AD(2012)491339 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2013  
- LIBE_AD(2012)487917 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie Europy efektywnie korzystającej z zasobów  
- INTA_AD(2012)480778 -  
-
INTA 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych, uchylającego dyrektywę Rady 87/357/EWG oraz dyrektywę 2001/95/WE  
- INTA_AD(2013)513019 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadzoru rynku pod kątem produktów i w sprawie zmiany dyrektyw Rady: 89/686/EWG i 93/15/EWG, dyrektyw: 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 1999/5/WE, 2000/9/WE, 2000/14/WE, 2001/95/WE, 2004/108/WE, 2006/42/WE, 2006/95/WE, 2007/23/WE, 2008/57/WE, 2009/48/WE, 2009/105/WE, 2009/142/WE, 2011/65/UE, rozporządzenia (UE) nr 305/2011, rozporządzenia (WE) nr 764/2008 oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady  
- INTA_AD(2013)513014 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie unijnej polityki w zakresie zewnętrznych stosunków w dziedzinie lotnictwa – jak sprostać przyszłym wyzwaniom  
- INTA_AD(2013)504234 -  
-
INTA 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie legalnych substancji odurzających  
- P7_DCL(2011)0040 - Wygasła  
George Sabin CUTAȘ , Salvatore IACOLINO , Ramona Nicole MĂNESCU , Michèle RIVASI  
Data otwarcia : 26-09-2011
Termin : 09-01-2012
Liczba sygnatariuszy : 110 - 15-12-2011

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe