• Monica   MACOVEI  

Monica MACOVEI : Opinia(-e) jako sprawozdawca - Ósma kadencja Parlamentu 

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez OLAF  
- LIBE_AD(2019)629629 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.  
- LIBE_AD(2017)612221 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r.  
- LIBE_AD(2016)589356 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących zażegnaniu trwającego kryzysu związanego z migracją, uchodźcami i bezpieczeństwem  
- LIBE_AD(2016)589354 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017  
- LIBE_AD(2016)585749 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości na rok budżetowy 2014  
- LIBE_AD(2016)575096 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu na rok budżetowy 2014  
- LIBE_AD(2016)575094 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2014  
- LIBE_AD(2016)575088 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych  
- LIBE_AD(2016)575089 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014  
- LIBE_AD(2016)575090 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu na rok budżetowy 2014  
- LIBE_AD(2016)575092 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) na rok budżetowy 2014  
- LIBE_AD(2016)575097 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2014  
- LIBE_AD(2016)575098 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja i agencje wykonawcze  
- LIBE_AD(2016)575100 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji (Europol) na rok budżetowy 2014  
- LIBE_AD(2016)575093 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola  
- LIBE_AD(2016)575095 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2013 dotyczącego ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – Zwalczanie nadużyć finansowych  
- LIBE_AD(2015)541595 -  
-
LIBE