Monica MACOVEI : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 26-10-2015 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini
 • 27-10-2015 / 28-10-2015 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członkini
 • 29-10-2015 / 12-12-2016 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członkini prezydium
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członkini prezydium
 • 16-01-2017 / 04-07-2017 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członkini prezydium
 • 04-07-2017 / 04-07-2017 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członkini
 • 05-07-2017 / 03-07-2018 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członkini prezydium
 • 04-07-2018 / 01-07-2019 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członkini prezydium

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 22-03-2015 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunia)
 • 23-03-2015 / 01-07-2019 : Independent (Rumunia)

Przewodnicząca 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 26-10-2015 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 14-07-2014 / 26-10-2015 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 11-05-2016 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 03-06-2016 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Komisja Specjalna ds. Terroryzmu

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez OLAF  
- LIBE_AD(2019)629629 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.  
- LIBE_AD(2017)612221 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r.  
- LIBE_AD(2016)589356 -  
-
LIBE 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2016 dotyczącego ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych  
- LIBE_AD(2018)615289 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie uzasadnionych środków ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym podczas ujawniania poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne  
- LIBE_AD(2017)606049 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018  
- LIBE_AD(2017)606219 -  
-
LIBE 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych 
Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 139 Regulaminu, załącznik III

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Odcięcie dżihadystów od źródeł dochodu - walka z finansowaniem terroryzmu (A8-0035/2018 - Javier Nart) RO  
 

Terorismul este finanțat în mare parte de banii spălați, care provin din activități de crimă organizată. Banii spălați sunt 3 și 4 trilioane de dolari anual. Băncile care nu fac tranzacții online, deci transparente, trebuie să rămână fără licențe.
Sursele terorismului sunt diverse. Pe lângă spălarea de bani, finanțările se fac prin donații prin intermediul asociațiilor nonprofit și strângeri de fonduri pe platforme online.
„Fără bani, jihadul moare”!
Este important ca unitățile de informații și analiză financiară să coopereze cu agențiile de informații și justiția, atât în interiorul statelor membre, cât și transfrontalier. La fel de importantă este investigarea documentelor publicate de jurnaliștii de investigație care au făcut descoperiri privind fraudele fiscale, spălarea de bani și corupția în milioane de documente, în Paradise și Panama Papers sau Laundromatul din Azerbaidjan.

Projekt zaleceń sporządzony w wyniku dochodzenia w sprawie prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (B8-0660/2017) RO  
 

Trebuie să oprim grupul criminal care a pus stăpânire peste o mare parte din finanțele lumii prin transferuri și mutări de bani și proprietăți invizibile pentru orice control.
În primul rând, trebuie să garantăm accesul public necondiționat la beneficiarii reali ai tuturor companiilor și trusturilor economice, de moștenire, de caritate, toate, pentru că orice „poartă lăsată deschisă” va duce la mutarea banilor murdari.
Trebuie să interzicem acțiunile la purtător, prin care companii, bani, proprietăți se mută dintr-o mână în alta, în mod invizibil, anonim și necontrolat.
Trebuie să excludem posibilitatea înființării unor societăți fictive de tip „cutie poștală”, care există numai pentru evaziunea fiscală și spălarea de bani.

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (A8-0351/2017 - Michael Gahler) RO  
 

Niciun stat membru nu poate face față singur la provocările de astăzi. Trebuie să vorbim cu o singură voce și să construim o Uniune a securității și a apărării.
Mă bucură că am făcut progrese în această direcție, de la adoptarea Strategiei globale pentru politica externă și de securitate a Uniunii, în iunie 2016. Dar mai avem pași importanți.
O strategie coerentă privind politicile de securitate și apărare înseamnă întărirea parteneriatului cu NATO, schimbul de informații în timp real, mobilizarea resurselor pe cercetare, training, coordonarea planurilor de apărare naționale și activarea imediată a Fondului european de apărare, pentru asigurarea unor operațiuni rapide și eficiente. Viața fiecărui cetățean european este o prioritate.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie konieczności odpowiedzialnego zachowania przedsiębiorstw w zakresie inwestycji w krajach rozwijających się  
- P8_DCL(2016)0133 - Wygasła  
Monika SMOLKOVÁ , Pavel POC , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Vladimír MAŇKA , Derek VAUGHAN , Agnes JONGERIUS , Boris ZALA , Monica MACOVEI , Kostas CHRYSOGONOS , Marc TARABELLA , Maria ARENA , Olga SEHNALOVÁ , Jude KIRTON-DARLING , Elly SCHLEIN  
Data otwarcia : 12-12-2016
Termin : 12-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 103 - 13-03-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie zaginionych dzieci uchodźców  
- P8_DCL(2016)0119 - Wygasła  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Ivan JAKOVČIĆ , David CASA , Esther de LANGE , Claude ROLIN , Mariya GABRIEL  
Data otwarcia : 21-11-2016
Termin : 21-02-2017
Liczba sygnatariuszy : 45 - 22-02-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie osób z zespołem Downa  
- P8_DCL(2016)0118 - Wygasła  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Data otwarcia : 21-11-2016
Termin : 21-02-2017
Liczba sygnatariuszy : 69 - 22-02-2017

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe