Monica MACOVEI : Opinia(-e) jako sprawozdawca 

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez OLAF  
- LIBE_AD(2019)629629 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.  
- LIBE_AD(2017)612221 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r.  
- LIBE_AD(2016)589356 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących zażegnaniu trwającego kryzysu związanego z migracją, uchodźcami i bezpieczeństwem  
- LIBE_AD(2016)589354 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017  
- LIBE_AD(2016)585749 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości na rok budżetowy 2014  
- LIBE_AD(2016)575096 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu na rok budżetowy 2014  
- LIBE_AD(2016)575094 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja i agencje wykonawcze  
- LIBE_AD(2016)575100 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2014  
- LIBE_AD(2016)575098 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) na rok budżetowy 2014  
- LIBE_AD(2016)575097 -  
-
LIBE 

Kontakt