Norica NICOLAI : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini
 • 07-07-2014 / 04-11-2014 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini
 • 05-11-2014 / 31-01-2017 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Wiceprzewodnicząca
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Wiceprzewodnicząca

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 11-10-2015 : Partidul Naţional Liberal (Rumunia)
 • 12-10-2015 / 20-06-2016 : Independent (Rumunia)
 • 21-06-2016 / 01-07-2019 : ALDE Romania (Rumunia)

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Rybołówstwa
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Mołdawia
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Rybołówstwa

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 07-07-2014 / 12-10-2015 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 13-10-2015 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie strategii UE dla regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego  
- PECH_AD(2015)552090 -  
-
PECH 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014  
- REGI_AD(2018)628643 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie słabiej rozwiniętych regionów UE  
- PECH_AD(2018)612274 -  
-
PECH 
OPINIA w sprawie przyspieszenia innowacji w dziedzinie czystej energii  
- REGI_AD(2017)610699 -  
-
REGI 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Interpelacje dotyczące kwestii drugorzędnych 
Interpelacje dotyczące kwestii drugorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 130a Regulaminu, załącznik III

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych 
Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 139 Regulaminu, załącznik III

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Transgraniczne roszczenia o zwrot dzieł sztuki i dóbr kultury zagrabionych podczas konfliktów zbrojnych i wojen (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) RO  
 

Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că problema operelor de artă și a bunurilor furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor reprezintă un subiect important pentru foarte mulți cetățeni europeni care așteaptă din partea Uniunii Europene susținere legislativă în ceea ce privește rezolvarea proceselor în care se află. Aspectul transnațional și internațional al acestor cereri și procese de recuperare și restituire reprezintă un impediment în concluzionarea acestora într-un timp rezonabil. Având în vedere angajamentele Uniunii Europene și ale statelor membre la nivel internațional în susținerea demersurilor de găsire și recuperare a bunurilor și operelor de artă furate în timpul conflictelor armate și al războaielor, doresc să subliniez importanța pe care o are implicarea tuturor instituțiilor naționale și europene vizate.

Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) RO  
 

Am votat împotriva acestui raport deoarece consider că atât propunerea Comisiei Europene, cât și amendamentele adoptate de către Parlamentul European încalcă Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, introduc măsuri arbitrare și politice de stopare a fondurilor europene pentru statele membre și pedepsesc cetățenii europeni pentru deciziile politice luate de către guverne. Țin să subliniez că aspectele privind sistemul judiciar și organizarea acestuia țin de subsidiaritate, iar prin adoptarea acestui raport se încalcă în mod direct Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și principiile acestuia. Faptul că nu există o listă clară a criteriilor de evaluare în funcție de care se vor lua aceste decizii va duce, cu siguranță, la măsuri subiective și arbitrare. În ceea ce privește evaluatorii, faptul că această analiză va fi făcută doar de către Comisia Europeană, instituție cu o conducere politică, și nu de către un număr de experți imparțiali reprezintă un alt semnal că această inițiativă se dorește a fi una pur politică. Desigur, înțeleg nevoia Comisiei de a redistribui fondurile europene după bunul plac și de a găsi soluții după retragerea Marii Britanii din UE, dar cred că acest proiect va duce la mult mai multă dezbinare și va spori neîncrederea în instituțiile UE.

Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (A8-0415/2018 - Barbara Kappel) RO  
 

Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că opiniile exprimate de către raportor sunt extrem de relevante în ceea ce privește raportul anual al activităților financiare ale BEI. Subliniez faptul că Banca Europeană de Investiții trebuie să continue să investească în IMM-uri, să sprijine sectoarele economice care nu s-au recuperat complet după criza financiară și să continue să susțină investițiile și proiectele din zonele defavorizate ale Uniunii Europene. Acest raport reliefează atât aspectele pozitive ale activității financiare a BEI, cât și acele aspecte ce trebuie îmbunătățite în perioada următoare, ceea ce va ajuta la o funcționare din ce în ce mai bună a BEI și va încuraja direcționarea fondurilor către proiectele și sectoarele financiare critice pentru dezvoltarea economică a statelor membre și a Uniunii Europene.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie międzynarodowego kartowania plam śmieci unoszących się na wodach morskich  
- P8_DCL(2016)0093 - Wygasła  
Alain CADEC , Angélique DELAHAYE , Ricardo SERRÃO SANTOS , Simona BONAFÈ , Marco AFFRONTE , Norica NICOLAI , Linnéa ENGSTRÖM , Remo SERNAGIOTTO , Werner KUHN , Liadh NÍ RIADA  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 86 - 13-12-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie dzieci pozostawionych w kraju pochodzenia przez rodziców pracujących za granicą  
- P8_DCL(2016)0086 - Wygasła  
Victor NEGRESCU , Viorica DĂNCILĂ , Cătălin Sorin IVAN , Daciana Octavia SÂRBU , Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Norica NICOLAI , Sergei STANISHEV , Patricija ŠULIN , Inés AYALA SENDER  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 59 - 13-12-2016
Oświadczenie pisemne dotyczące dostępności mieszkań dla społeczności znajdujących się w trudnym położeniu  
- P8_DCL(2016)0074 - Wygasła  
Damian DRĂGHICI , Norica NICOLAI , Daciana Octavia SÂRBU , Sirpa PIETIKÄINEN , Cătălin Sorin IVAN , Benedek JÁVOR , Ilhan KYUCHYUK , Stefan ECK , Terry REINTKE , Nedzhmi ALI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Mircea DIACONU , Marc TARABELLA , Filiz HYUSMENOVA , Nicola CAPUTO  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 91 - 13-12-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe