• Alain   CADEC  

Alain CADEC : Opinia(-e) jako sprawozdawca - Ósma kadencja Parlamentu 

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze  
- PECH_AD(2019)628713 -  
-
PECH 
OPINIA on the draft general budget of the European Union for the financial year 2019  
- PECH_AD(2018)623684 -  
-
PECH 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze  
- PECH_AD(2018)613408 -  
-
PECH 
OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018  
- PECH_AD(2017)605915 -  
-
PECH 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015: Komisja Europejska  
- PECH_AD(2017)592309 -  
-
PECH 
OPINIA dotycząca wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego utworzenia Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 1305/2013  
- PECH_AD(2016)577033 -  
-
PECH 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2007/2004, rozporządzenie (WE) nr 863/2007 i decyzję Rady 2005/267/WE  
- PECH_AD(2016)578545 -  
-
PECH 
OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016  
- PECH_AD(2015)560748 -  
-
PECH 
OPINIA w sprawie projektu budżetu na rok 2016 – mandat do podjęcia rozmów trójstronnych  
- PECH_AD(2015)554762 -  
-
PECH 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2013  
- PECH_AD(2015)541468 -  
-
PECH 
OPINIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 3 – Komisja i agencje wykonawcze  
- PECH_AD(2015)541680 -  
-
PECH