Alain CADEC : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Francja)

Wiceprzewodniczący 

 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rybołówstwa
 • 24-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rybołówstwa

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki
 • 19-01-2012 / 23-01-2012 : Komisja Rybołówstwa
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rozwoju Regionalnego

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 06-10-2009 : Komisja Rybołówstwa
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą i Kosowem
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie uproszczeń w realizacji programów ramowych w zakresie badań naukowych  
- REGI_AD(2010)443141 -  
-
REGI 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zdrowia zwierząt  
- PECH_AD(2014)521603 -  
-
PECH 
OPINIA w sprawie dalszych działań związanych z przekazaniem uprawnień ustawodawczych oraz kontrolą ze strony państw członkowskich nad wykonywaniem uprawnień wykonawczych przez Komisję  
- PECH_AD(2013)510583 -  
-
PECH 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii  
- PECH_AD(2013)504318 -  
-
PECH 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie walki z rozprzestrzenianiem się alg  
- P7_DCL(2011)0041 - Przyjęta  
Alain CADEC , Wojciech Michał OLEJNICZAK , Michail TREMOPOULOS , Andrea ZANONI  
Data otwarcia : 12-10-2011
Termin : 19-01-2012
Przyjęto : 19-01-2012
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2012)0015
Liczba sygnatariuszy : 395 - 19-01-2012

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe