Alain CADEC : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Francja)
 • 30-05-2015 / 01-07-2019 : Les Républicains (Francja)

Przewodniczący 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Rybołówstwa
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Rybołówstwa

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Komisja Rybołówstwa
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Komisja Rybołówstwa
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Konferencja Przewodniczących Komisji

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze  
- PECH_AD(2019)628713 -  
-
PECH 
OPINIA on the draft general budget of the European Union for the financial year 2019  
- PECH_AD(2018)623684 -  
-
PECH 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze  
- PECH_AD(2018)613408 -  
-
PECH 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie strategii kosmicznej dla Europy  
- PECH_AD(2017)599804 -  
-
PECH 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2015  
- PECH_AD(2017)592433 -  
-
PECH 
OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017  
- PECH_AD(2016)582079 -  
-
PECH 

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych 
Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 139 Regulaminu, załącznik III

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Kodeks wizowy (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) FR  
 

J’ai voté aujourd’hui pour le nouveau code des visas qui facilitera l'obtention d'un visa pour les voyageurs légitimes en Europe. Le nombre de demandes de visas a augmenté de 50% ces dernières années, passant de 10,2 millions en 2009 à 15,2 millions en 2016. Une régulation stricte et harmonisée des visas au niveau européen s’impose. La politique des visas sera désormais directement liée à la politique migratoire. L’octroi de visas est en effet conditionné à l’état de la coopération des pays tiers en matière de réadmission des migrants irréguliers. La réciprocité est impérative ! Parmi les autres changements apportés se trouve l’augmentation des frais des visas de 60 à 80 euros avec une exemption pour les étudiants et les chercheurs. De même, les artistes reconnus et les sportifs de haut niveau bénéficieront facilement de visas à entrées multiples. J’ai ainsi voté pour ce rapport qui allie simplification et sécurité.

Środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (A8-0017/2019 - Ricardo Serrão Santos) FR  
 

Ce texte constitue une transposition de recommandations internationales de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO). Cette organisation régionale est responsable de la gestion des pêches dans le Nord-Ouest de l’Atlantique. Ces recommandations concernent différents types de mesures de conservation et de gestion comme des limitations de captures, des fermetures de pêche, des transferts de quotas, etc. Des recommandations d’une autre organisation internationale, la CICTA (Commission internationale pour la conservation des thonidés en Atlantique), ont été ajoutées à la proposition initiale. Ces recommandations concernent une hausse des possibilités de pêche pour le thon rouge en Méditerranée principalement pour la pêche artisanale. Le thon rouge en Méditerranée fait l’objet de quotas compte tenu de l’état déplorable des stocks. Une hausse des quotas est donc une belle récompense des efforts accomplis par les pêcheurs de la région. J’ai voté en faveur de ce texte.

Zapobieganie rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) FR  
 

La lutte contre le terrorisme se joue sur tous les fronts. Internet est devenu une plateforme que certains utilisent comme un véritable outil de propagande terroriste. Il est impératif de réglementer internet afin de lutter contre la propagation des contenus terroristes en ligne!
Le texte adopté par le Parlement n’est malheureusement pas à la hauteur de ses ambitions. La gauche s’est montrée irresponsable et a vidé le texte de sa substance en rejetant certaines dispositions liées à l’obligation pour les entreprises de supprimer dans un délai d'une heure les contenus terroristes signalés par les autorités compétentes. De même, la gauche a fait barrage à la création d’une obligation de surveillance des contenus à charge des entreprises opérant sur internet. Une telle dilution du texte ne permettra pas de garantir la sécurité du territoire européen et de nos citoyens. J’ai donc décidé de voté contre ce texte qui ne répond pas aux objectifs que nous avions défendus sur un domaine d'une telle importance.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie międzynarodowego kartowania plam śmieci unoszących się na wodach morskich  
- P8_DCL(2016)0093 - Wygasła  
Alain CADEC , Angélique DELAHAYE , Ricardo SERRÃO SANTOS , Simona BONAFÈ , Marco AFFRONTE , Norica NICOLAI , Linnéa ENGSTRÖM , Remo SERNAGIOTTO , Werner KUHN , Liadh NÍ RIADA  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 86 - 13-12-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie e-zdrowia  
- P8_DCL(2015)0012 - Wygasła  
Nicola CAPUTO , Renata BRIANO , József NAGY , Theodor Dumitru STOLOJAN , Merja KYLLÖNEN , Younous OMARJEE , Enrico GASBARRA , Mercedes BRESSO , Diane JAMES , James NICHOLSON , Simona BONAFÈ , Caterina CHINNICI , Elena GENTILE , Daniele VIOTTI , Elisabetta GARDINI , Lorenzo CESA , Michel DANTIN , Bart STAES , Alain CADEC  
Data otwarcia : 25-03-2015
Termin : 25-06-2015
Liczba sygnatariuszy : 68 - 07-07-2015

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe