George Sabin CUTAȘ : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 25-02-2014 : Partidul Social Democrat + Partidul Conservator (Rumunia)
 • 26-02-2014 / 30-06-2014 : Partidul Conservator (Rumunia)

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 21-11-2012 / 30-06-2014 : Komisja Handlu Międzynarodowego

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
 • 07-09-2010 / 30-06-2014 : Delegacja do Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM-UE
 • 19-01-2012 / 20-11-2012 : Komisja Handlu Międzynarodowego

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego  
- INTA_AD(2013)514625 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona)  
- INTA_AD(2013)514611 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadzoru rynku pod kątem produktów i w sprawie zmiany dyrektyw Rady: 89/686/EWG i 93/15/EWG, dyrektyw: 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 1999/5/WE, 2000/9/WE, 2000/14/WE, 2001/95/WE, 2004/108/WE, 2006/42/WE, 2006/95/WE, 2007/23/WE, 2008/57/WE, 2009/48/WE, 2009/105/WE, 2009/142/WE, 2011/65/UE, rozporządzenia (UE) nr 305/2011, rozporządzenia (WE) nr 764/2008 oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady  
- INTA_AD(2013)513014 -  
-
INTA 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie problemów konstytucyjnych związanych z wielopoziomowym sprawowaniem rządów w Unii Europejskiej  
- ECON_AD(2013)504128 -  
-
ECON 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie ewentualnych strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii  
- INTA_AD(2013)516690 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie Europy efektywnie korzystającej z zasobów  
- INTA_AD(2012)480778 -  
-
INTA 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie wylesiania w Unii Europejskiej  
- P7_DCL(2012)0012 - Wygasła  
George Sabin CUTAȘ , Gaston FRANCO , Satu HASSI , Daciana Octavia SÂRBU  
Data otwarcia : 12-03-2012
Termin : 14-06-2012
Liczba sygnatariuszy : 133 - 14-06-2012
Oświadczenie pisemne w sprawie dzieci cierpiących na zespół Downa  
- P7_DCL(2011)0052 - Przyjęta  
George Sabin CUTAȘ , Viorica DĂNCILĂ , Norica NICOLAI , Marc TARABELLA , Thomas ULMER  
Data otwarcia : 30-11-2011
Termin : 29-03-2012
Przyjęto : 18-04-2012
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2012)0130
Liczba sygnatariuszy : 386 - 29-03-2012
Oświadczenie pisemne w sprawie legalnych substancji odurzających  
- P7_DCL(2011)0040 - Wygasła  
George Sabin CUTAȘ , Salvatore IACOLINO , Ramona Nicole MĂNESCU , Michèle RIVASI  
Data otwarcia : 26-09-2011
Termin : 09-01-2012
Liczba sygnatariuszy : 110 - 15-12-2011

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe