Sophie AUCONIE

Grupy polityczne

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini

Partie krajowe

 • 14.07.2009 / 26.05.2013 : Nouveau Centre (Francja)
 • 27.05.2013 / 30.06.2014 : Union des Démocrates et Indépendants (Francja)

Członkini

 • 16.07.2009 / 05.04.2011 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
 • 06.04.2011 / 18.01.2012 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Zastępstwo

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : Specjalna komisja ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r.
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

1505

Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(10.4)

Naruszenia prawa konkurencji (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(10.7)

Przemieszczanie odpadów (A7-0069/2014 - Bart Staes)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(10.8)

Nowe substancje psychoaktywne (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(10.9)

Negocjacje dotyczące porozumienia o partnerstwie strategicznym UE-Japonia (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(10.11)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

5

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

3

Opinia(-e) jako sprawozdawca

6

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

ENVI
27-08-2012 ENVI_AD(2012)487721

OPINIA w sprawie Europejskiego wymiaru sportu

ENVI
13-09-2011 ENVI_AD(2011)467280

OPINIA w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego

ECON
05-09-2011 ECON_AD(2011)467146

OPINIA w sprawie przyszłości usług socjalnych użyteczności publicznej

ECON
23-03-2011 ECON_AD(2011)452520

OPINIA w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu

REGI
02-03-2011 REGI_AD(2011)456823

OPINIA w sprawie wdrażania dyrektywy o usługach 2006/123/WE

ECON
16-12-2010 ECON_AD(2010)454448

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

1

OPINIA w sprawie dwudziestu głównych obaw europejskich obywateli i przedsiębiorstw związanych z jednolitym rynkiem

ECON
01-06-2012 ECON_AD(2012)483705

Projekt(-y) rezolucji

11

Wspólny projekt rezolucji w sprawie rosyjskiej napaści na Ukrainę

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Projekt rezolucji w sprawie rosyjskiej napaści na Ukrainę

11-03-2014 B7-0264/2014

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie

26-02-2014 RC-B7-0219/2014

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie

25-02-2014 B7-0220/2014

Pytanie(-a) parlamentarne

29

  Media coverage of women's sport

04-03-2014 E-002464/2014 Komisja

  Available languages for the information on the Erasmus+ programme

03-02-2014 E-001068/2014 Komisja

  Vine wood diseases

11-12-2013 E-014022/2013 Komisja

  Imports of Ukrainian eggs

22-07-2013 E-008952/2013 Komisja

  Improving consumer information with the introduction of nutrient profiling

15-07-2013 E-008696/2013 Komisja

  Food security of citizens of … China?

11-06-2013 E-006788/2013 Komisja

Działania UE mające na celu przeciwdziałanie oszustwom w łańcuchu żywnościowym

05-06-2013 O-000066/2013 Komisja

  Animal welfare rules within the context of EU-US trade negotiations

03-06-2013 E-006292/2013 Komisja

  Size of cages for laying hens

03-06-2013 E-006291/2013 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)