Maria Da Graça CARVALHO : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 14-07-2009 / 30-04-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini

Partie krajowe 

  • 14-07-2009 / 30-04-2014 : Partido Social Democrata (Portugalia)

Deputowani 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  • 16-09-2009 / 30-04-2014 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
  • 19-01-2012 / 30-04-2014 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Zastępstwo 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Budżetowa
  • 16-09-2009 / 30-04-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną
  • 16-09-2009 / 30-04-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
  • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Specjalna komisja ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r.
  • 19-01-2012 / 30-04-2014 : Komisja Budżetowa

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych  
- BUDG_AD(2013)519703 -  
-
BUDG 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program Copernicus i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 911/2010  
- BUDG_AD(2013)519692 -  
-
BUDG 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie realizacji i eksploatacji europejskich systemów radionawigacji satelitarnej  
- BUDG_AD(2012)487670 -  
-
BUDG 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej  
- BUDG_AD(2013)522902 -  
-
BUDG 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przyjęcia dodatkowego programu badawczego na potrzeby projektu ITER (2014–2018)  
- BUDG_AD(2013)504395 -  
-
BUDG 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wsparcia unijnego dla programów pomocy dotyczących likwidacji obiektów jądrowych realizowanych w Bułgarii, na Litwie i na Słowacji  
- BUDG_AD(2012)498148 -  
-
BUDG 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie zapalenia wątroby typu B i C  
- P7_DCL(2013)0023 - Wygasła  
Silvia-Adriana ȚICĂU , Daciana Octavia SÂRBU , Cătălin Sorin IVAN , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Marc TARABELLA , Adam GIEREK , Anna ROSBACH , Maria Da Graça CARVALHO , Françoise GROSSETÊTE , Antonyia PARVANOVA  
Data otwarcia : 18-11-2013
Termin : 18-02-2014
Liczba sygnatariuszy : 96 - 18-02-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony dzieci i ich praw w kontekście internetowej przestrzeni nazw ukierunkowanej na dzieci  
- P7_DCL(2013)0014 - Wygasła  
Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER  
Data otwarcia : 09-09-2013
Termin : 09-12-2013
Liczba sygnatariuszy : 230 - 10-12-2013
Oświadczenie pisemne w sprawie podkreślenia światowego wymiaru walki z treściami online przedstawiającymi seksualne wykorzystywanie dzieci  
- P7_DCL(2013)0003 - Wygasła  
Emma McCLARKIN , Vicky FORD , Timothy KIRKHOPE , Mary HONEYBALL , Silvia COSTA , Richard HOWITT , Gay MITCHELL , Roberta ANGELILLI , Iva ZANICCHI , Maria Da Graça CARVALHO , Seán KELLY , Diane DODDS  
Data otwarcia : 15-04-2013
Termin : 15-07-2013
Liczba sygnatariuszy : 132 - 15-07-2013

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe