Elisabeth KÖSTINGER : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 08-11-2017 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 08-11-2017 : Österreichische Volkspartei (Austria)

Wiceprzewodnicząca 

 • 16-10-2014 / 08-11-2017 : Delegacja do Komisji Parlamentarnej Partnerstwa UE-Armenia, do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Azerbejdżan oraz do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Gruzja

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegacja do Komisji Parlamentarnej Partnerstwa UE-Armenia, do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Azerbejdżan oraz do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Gruzja
 • 14-07-2014 / 08-11-2017 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 19-01-2017 / 08-11-2017 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 19-01-2017 / 08-11-2017 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 14-07-2014 / 08-11-2017 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Komisja śledcza ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym
 • 19-01-2017 / 08-11-2017 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu  
- AGRI_AD(2017)597534 -  
-
AGRI 
OPINIA w sprawie sposobu, w jaki WPR może usprawnić tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich  
- FEMM_AD(2016)582229 -  
-
FEMM 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rocznych wiążących ograniczeń emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie w latach 2021–2030 na rzecz stabilnej unii energetycznej i w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego, oraz zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu  
- AGRI_AD(2017)597445 -  
-
AGRI 
OPINIA w sprawie strategii UE dla regionu alpejskiego  
- ENVI_AD(2016)575216 -  
-
ENVI 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 123, 128, 130b i 135

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 128 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 183 Regulaminu

Odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej pod nazwą glifosat (Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu) (B8-0567/2017) DE  
 

. – Ich habe mich bei dem Entschließungsantrag zur Erneuerung der Genehmigung des Wirkstoffs Glyphosat enthalten, da es sich bei dem Zulassungsverfahren des Pflanzenschutzmittels Glyphosat nicht um eine politische Entscheidung handelt. Die Entscheidung über eine weitere Zulassung wird letztlich von der Europäischen Kommission nach Anhörung eines Expertenausschusses und somit auf fachlich-wissenschaftlicher Basis getroffen.

Zezwolenie na genetycznie modyfikowaną kukurydzę 1507 (Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu) (B8-0568/2017) DE  
 

Ich habe für den Einspruch gegen die Zulassung der genetisch veränderten Maissorte 1507 gestimmt. Die Auswirkungen von gentechnikveränderten Maissorten auf die Landwirtschaft und die Umwelt sind derzeit noch nicht abschätzbar. Der notwendige Schutz in Österreich kann nur durch ein vollkommenes Verbot des Anbaus von GVO-Pflanzen gewährleistet werden.
Ich berufe mich auf das Subsidiaritätsprinzip und spreche mich somit klar für das Verbot von gentechnisch veränderten Organismen auf österreichischem Boden aus. Österreich muss weiterhin frei von GVO-veränderten Organismen bleiben, um die Interessen der Konsumentinnen und Konsumenten im Bereich der Lebensmittelsicherheit zu wahren.

Zezwolenie na genetycznie modyfikowaną soję 305423 x 40-3-2 (Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu) (B8-0570/2017) DE  
 

Ich habe für den Einspruch gegen die Zulassung der genetisch veränderten Sojabohnen der Sorte 305423 x 40-3-2 gestimmt. Die Auswirkungen von gentechnikveränderten Sojabohnensorten auf die Landwirtschaft und die Umwelt sind derzeit noch nicht abschätzbar. Der notwendige Schutz in Österreich kann nur durch ein vollkommenes Verbot des Anbaus von GVO-Pflanzen gewährleistet werden.
Ich berufe mich auf das Subsidiaritätsprinzip und spreche mich somit klar für das Verbot von gentechnisch veränderten Organismen auf österreichischem Boden aus. Österreich muss weiterhin frei von GVO-veränderten Organismen bleiben, um die Interessen der Konsumentinnen und Konsumenten im Bereich der Lebensmittelsicherheit zu wahren.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 130 Regulaminu, załącznik II

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie europejskiej inicjatywy dotyczącej miodu na śniadanie oraz Światowego Dnia Pszczół  
- P8_DCL(2016)0033 - Wygasła  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Data otwarcia : 11-04-2016
Termin : 11-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 224 - 12-07-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe