Eva JOLY : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członkini

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Francja)

Przewodnicząca 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rozwoju

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Komisja Rozwoju
 • 16-07-2009 / 19-09-2010 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Komisja Rozwoju
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Konferencja Przewodniczących Komisji

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 20-09-2010 / 18-01-2012 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Unią Europejską a Republiką Gabońską ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej Strony umowie o partnerstwie w sprawie połowów  
- DEVE_AD(2013)519450 -  
-
DEVE 
OPINIA wsprawie ograniczeń w dziedzinie połowów i wód terytorialnych w Morzu Śródziemnym i w Morzu Czarnym – metody rozwiązywania konfliktów  
- DEVE_AD(2013)507960 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie walki z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i rajami podatkowymi  
- DEVE_AD(2013)506062 -  
-
DEVE 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie roli Pakistanu w regionie i jego stosunków politycznych z UE  
- DEVE_AD(2013)521550 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie ewentualnych strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii  
- DEVE_AD(2013)516659 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych  
- DEVE_AD(2013)516643 -  
-
DEVE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie inicjatywy ONZ „Zero Hunger Challenge”  
- P7_DCL(2013)0004 - Wygasła  
Keith TAYLOR , Gay MITCHELL , Véronique DE KEYSER , Charles GOERENS , Gabriele ZIMMER , Filip KACZMAREK , Eva JOLY , Ricardo CORTÉS LASTRA , Michèle STRIFFLER , Bill NEWTON DUNN , Judith SARGENTINI  
Data otwarcia : 15-04-2013
Termin : 15-07-2013
Liczba sygnatariuszy : 112 - 15-07-2013
Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia w UE dnia upamiętniającego ofiary kolonizacji europejskiej i związanego z nią niewolnictwa  
- P7_DCL(2013)0002 - Wygasła  
Jean-Jacob BICEP , Eva JOLY , João FERREIRA , Bill NEWTON DUNN , Jean-Luc BENNAHMIAS , Britta THOMSEN , Marc TARABELLA , John ATTARD-MONTALTO , Filip KACZMAREK , Gay MITCHELL , Søren Bo SØNDERGAARD , Ivo VAJGL  
Data otwarcia : 15-04-2013
Termin : 15-07-2013
Liczba sygnatariuszy : 116 - 15-07-2013
Oświadczenie pisemne w sprawie „czystego” Parlamentu  
- P7_DCL(2010)0059 - Wygasła  
Sonia ALFANO , Eva JOLY , Rosario CROCETTA , Rita BORSELLINO  
Data otwarcia : 05-07-2010
Termin : 11-11-2010
Liczba sygnatariuszy : 75 - 11-11-2010

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe