Marielle BOULLIER GALLO

Grupy polityczne

 • 14.07.2009 / 15.09.2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini prezydium

Partie krajowe

 • 14.07.2009 / 03.02.2013 : La Gauche moderne (Francja)
 • 04.02.2013 / 30.06.2014 : Union des Démocrates et Indépendants (Francja)

Członkini

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Prawna
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Prawna
 • 28.03.2012 / 23.10.2013 : Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy

Zastępstwo

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami
 • 10.05.2011 / 18.01.2012 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

23

Śródokresowy przegląd programu sztokholmskiego (debata)

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(17)

Zakończenie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego (debata)

04-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-04(7)

Dozwolone możliwości wykorzystywania utworów osieroconych (debata)

13-09-2012 P7_CRE-REV(2012)09-13(7)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

4

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

5

Opinia(-e) jako sprawozdawca

7

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniającego dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012

JURI
22-01-2014 JURI_AD(2014)524714

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym

IMCO
22-07-2013 IMCO_AD(2013)508181

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

JURI
25-03-2013 JURI_AD(2013)494710

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dla transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych, uchylającego decyzję nr 1336/97/WE

IMCO
12-10-2012 IMCO_AD(2012)489674

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

JURI
11-10-2012 JURI_AD(2012)494520

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania przepisów celnych w zakresie praw własności intelektualnej

JURI
26-01-2012 JURI_AD(2012)478335

OPINIA w sprawie komunikatu „Europeana – kolejne kroki”

JURI
29-01-2010 JURI_AD(2010)431073

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

3

OPINIA w sprawie stosowania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych

IMCO
23-01-2013 IMCO_AD(2013)500516

OPINIA w sprawie europejskiego okresu oceny koordynacji polityki gospodarczej

IMCO
28-09-2011 IMCO_AD(2011)467170

OPINIA w sprawie całościowego podejścia do kwestii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej

JURI
25-05-2011 JURI_AD(2011)462780

Projekt(-y) rezolucji

4

Pytanie(-a) parlamentarne

13

  Trade secrets

04-04-2014 E-004211/2014 Komisja

  Transatlantic trade and investment partnership - exclusion of audiovisual services

18-04-2013 E-004387/2013 Komisja

  Transatlantic trade and investment partnership - exclusion of audiovisual services

18-04-2013 E-004386/2013 Rada

Zapobieganie rakowi przewodu pokarmowego i zarządzanie tą kwestią w UE

06-06-2012 O-000122/2012 Komisja

Unowocześnienie prawodawstwa w zakresie VAT w celu pobudzenia jednolitego rynku cyfrowego

03-10-2011 O-000226/2011 Komisja

  European Programme of Food Aid for the Most Deprived Persons

06-07-2011 E-006947/2011 Rada

  Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) - compatibility with the Community acquis

07-04-2011 E-003780/2011 Komisja

  Counterfeit products from China

22-02-2011 E-002034/2011 Komisja

  Protecting intellectual property when concluding trade agreements

03-01-2011 E-000003/2011 Komisja

  Patentability of gene products

15-11-2010 E-9882/2010 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)

Oświadczenie majątkowe