Paulo RANGEL : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Wiceprzewodniczący

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Social Democrata (Portugalia)

Przewodniczący 

 • 13-10-2014 / 12-02-2017 : Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii

Wiceprzewodniczący 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 06-04-2017 / 01-07-2019 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii
 • 14-07-2014 / 12-02-2017 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
 • 14-07-2014 / 12-02-2017 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 13-10-2014 / 12-02-2017 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 15-02-2017 / 05-04-2017 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-02-2017 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku
 • 15-02-2017 / 01-07-2019 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony  
- AFCO_AD(2018)626722 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie możliwości budżetowych strefy euro  
- AFCO_AD(2016)580732 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie roli UE w ramach międzynarodowych instytucji i organów finansowych, walutowych i regulacyjnych  
- AFCO_AD(2015)557271 -  
-
AFCO 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję  
- AFCO_AD(2018)604673 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.  
- AFCO_AD(2017)606254 -  
-
AFCO 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między Unią Europejską a Izraelem (przystąpienie Chorwacji) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) PT  
 

O objetivo do Protocolo é permitir que a República da Croácia, tendo em conta a sua adesão à União Europeia, passe a ser parte no Acordo Euro-Mediterrânico entre a Comunidade Europeia, os seus Estados-Membros e Israel. Votei favoravelmente.

Kompleksowa umowa między UE a Uzbekistanem (A8-0149/2019 - David McAllister) PT  
 

Em 23 de novembro de 2018, a UE e o Usbequistão deram início às negociações sobre um Acordo de Parceria e Cooperação Reforçado (APCR) abrangente, com vista a substituir o atual APC UE-Usbequistão, para reforçar e aprofundar a cooperação em áreas de interesse mútuo, com base nos valores comuns da democracia, do Estado de direito, do respeito das liberdades fundamentais e da boa governação, de modo a promover o desenvolvimento sustentável e a segurança internacional e enfrentar eficazmente desafios globais, nomeadamente o terrorismo, as alterações climáticas e a criminalidade organizada.
O APCR requer a aprovação do Parlamento para poder entrar em vigor. Votei a favor.

Zniesienie sezonowych zmian czasu (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) PT  
 

No século passado, o acerto sazonal dos relógios foi praticado periodicamente na Europa. Várias razões foram apontadas para tal, mas a poupança de energia tem sido uma das mais recorrentes. Esta é uma das razões pelas quais os Estados-Membros da UE têm vindo a acertar os relógios sazonalmente durante períodos bastante longos. A legislação da UE em vigor foi aplicada em 2001.
Os estudos demonstram que as mudanças sazonais de hora afetam os transportes, o mercado interno, a agricultura, o setor da energia e a saúde pública, para citar apenas alguns setores. Evidentemente, é necessário um regime de hora harmonizado para o funcionamento dos transportes e do mercado interno na UE.
Entende-se que não devemos apoiar quaisquer propostas alternativas que não determinem a suspensão de mudança sazonal da hora sem que antes se proceda a uma avaliação de impacto aprofundada e se assegure a solidez jurídica de qualquer proposta de atuação. Votei contra.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Kontakt