Paulo RANGEL : Opinia(-e) jako sprawozdawca 

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony  
- AFCO_AD(2018)626722 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie możliwości budżetowych strefy euro  
- AFCO_AD(2016)580732 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie roli UE w ramach międzynarodowych instytucji i organów finansowych, walutowych i regulacyjnych  
- AFCO_AD(2015)557271 -  
-
AFCO 

Kontakt