Emma McCLARKIN : Strona główna 

Członkini 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Zastępstwo 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
Komisja Kultury i Edukacji 

Ostatnie prace 

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym  
- CULT_AD(2019)632087 -  
-
CULT 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do stania się w interesie Unii Europejskiej stroną Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, ochrony i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych (CETS nr 218)  
- CULT_AD(2019)632063 -  
-
CULT 
Opinia(-e) jako sprawozdawca 

Kontakt