Emma McCLARKIN
 • Emma
  McCLARKIN
 • Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • Współskarbniczka
 • Wielka Brytania Conservative Party
 • Data urodzenia: 9 października 1978, Stroud

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

28

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach (debata)

13-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-13(15)

Plan działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą (debata)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Plan działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą (debata) (2)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Główne cele na 17. konferencję stron konwencji CITES w Johannesburgu (B8-0987/2016)

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(12.6)

Ustawianie wyników zawodów sportowych

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(17)

Transatlantyckie przepływy danych (debata)

25-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-25(18)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

17

SPRAWOZDANIE w sprawie spójnej polityki UE dla sektora kultury i sektora kreatywnego

CULT ITRE
30-11-2016 A8-0357/2016

Opinia(-e) jako sprawozdawca

2

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku

IMCO
19-12-2016 IMCO_AD(2016)589291

OPINIA w sprawie planu działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą

INTA
04-10-2016 INTA_AD(2016)584212

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

24

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych oraz ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

INTA
27-10-2017 INTA_AD(2017)606055

OPINIA w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich

IMCO
26-09-2017 IMCO_AD(2017)605925

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

CULT
04-09-2017 CULT_AD(2017)595591

OPINIA w sprawie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej

CULT
04-07-2017 CULT_AD(2017)602746

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do retransmisji programów telewizyjnych i radiowych

CULT
28-06-2017 CULT_AD(2017)595592

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej

IMCO
02-06-2017 IMCO_AD(2017)599723

OPINIA w sprawie łączności internetowej na rzecz wzrostu, konkurencyjności i spójności: europejskie społeczeństwo gigabitowe i 5G

CULT
01-03-2017 CULT_AD(2017)595493

OPINIA w sprawie Europejskiej Unii Obrony

IMCO
12-10-2016 IMCO_AD(2016)583872

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści

IMCO
30-09-2016 IMCO_AD(2016)583879

OPINIA w sprawie przyszłości stosunków AKP–UE po roku 2020

INTA
20-07-2016 INTA_AD(2016)583902

Projekt(-y) rezolucji

6

Wspólny projekt rezolucji w sprawie statusu gospodarki rynkowej Chin

11-05-2016 RC-B8-0607/2016

Projekt rezolucji w sprawie przyznania Chinom statusu gospodarki rynkowej

10-05-2016 B8-0611/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie niedawno ujawnionych przypadków poważnej korupcji w FIFA

09-06-2015 RC-B8-0548/2015

Projekt rezolucji w sprawie niedawno ujawnionych przypadków poważnej korupcji w FIFA

08-06-2015 B8-0571/2015

Oświadczenie(-a) pisemne

3

Oświadczenie pisemne w sprawie zwiększenia ochrony konsumentów w odniesieniu do rozbieżności między reklamowanymi a faktycznymi prędkościami łączy szerokopasmowych

27-04-2016 P8_DCL(2016)0045 Wygasła

szczegóły

Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ

Data otwarcia : 27-04-2016
Termin : 27-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 109 - 28-07-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie zakazu finansowania transferów zawodników przez osoby trzecie w europejskim sporcie

11-11-2015 P8_DCL(2015)0066 Wygasła

szczegóły

Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE

Data otwarcia : 11-11-2015
Termin : 11-02-2016
Liczba sygnatariuszy : 95 - 12-02-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie zwalczania raka piersi w Unii Europejskiej

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Zamknięta z podpisami większości posłów

szczegóły

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Data otwarcia : 27-04-2015
Termin : 27-07-2015
Przyjęto : 27-07-2015
Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 02 do protokołu z dnia 07-09-2015
Liczba sygnatariuszy : 394 - 28-07-2015

Pytanie(-a) parlamentarne

42

  Rules regarding probate

09-11-2017 E-006914/2017 Komisja

  Directive 76/768/EEC

09-11-2017 E-006902/2017 Komisja

  Water infrastructure

31-10-2017 P-006759/2017 Komisja

Unijny zakaz przemieszczania dzikich zwierząt cyrkowych

16-05-2017 O-000042/2017 Komisja

  Illegal trade in dogs and cats

16-02-2017 P-001064/2017 Komisja

Unijny zakaz przemieszczania dzikich zwierząt cyrkowych

14-02-2017 O-000013/2017 Komisja

Odpowiedzi Komisji na pytania wymagające odpowiedzi na piśmie

10-01-2017 O-000003/2017 Komisja

  Rental car insurance

25-07-2016 P-006043/2016 Komisja

  Canada's dual litigation

27-06-2016 E-005144/2016 Komisja

  The New Skills Agenda for Europe

28-04-2016 P-003459/2016 Komisja

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11055
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M009
  1047 Brussels