Sylvana RAPTI : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Panhellenic Socialist Movement (Grecja)

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Petycji
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Petycji

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa  
- EMPL_AD(2012)487676 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa  
- EMPL_AD(2011)469869 -  
-
EMPL 
OPINIA w stronę spójnego europejskiego podejścia do zbiorowego dochodzenia roszczeń  
- IMCO_AD(2011)467160 -  
-
IMCO 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego  
- IMCO_AD(2014)519553 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie zielonej księgi pt. „Jak zmienić wyzwania w możliwości: wspólne ramy strategiczne dla finansowania unijnego na rzecz badań naukowych i innowacji”  
- IMCO_AD(2011)467030 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie poprawy zarządzania gospodarką i ram stabilności Unii Europejskiej, w szczególności w strefie euro  
- EMPL_AD(2010)445981 -  
-
EMPL 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe