Vital MOREIRA : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista (Portugalia)

Przewodniczący 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Handlu Międzynarodowego

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 08-10-2009 / 10-11-2009 : Komisja Specjalna ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Konferencja Przewodniczących Komisji

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wdrożenia Traktatu z Lizbony w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego  
- INTA_AD(2014)521695 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w zakresie stosowania prawa konkurencji  
- INTA_AD(2013)521671 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję  
- INTA_AD(2010)441017 -  
-
INTA 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa  
- AFCO_AD(2011)472292 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie lepszego stanowienia prawa, pomocniczości, proporcjonalności i inteligentnych regulacji  
- AFCO_AD(2011)462857 -  
-
AFCO 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe