Marietje SCHAAKE : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Democraten 66 (Holandia)

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Kultury i Edukacji

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą i Kosowem
 • 09-12-2010 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
 • 30-06-2011 / 18-01-2012 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Handlu Międzynarodowego

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie stworzenia jednolitego rynku cyfrowego  
- CULT_AD(2012)487988 -  
-
CULT 
OPINIA w sprawie konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego – administracja elektroniczna jako projekt przewodni  
- CULT_AD(2011)472190 -  
-
CULT 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniającego dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012  
- CULT_AD(2014)522810 -  
-
CULT 
OPINIA w sprawie wdrożenia Traktatu z Lizbony w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego  
- INTA_AD(2014)521695 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego  
- CULT_AD(2013)513263 -  
-
CULT 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie roli bibliotek publicznych w społecznościach europejskich  
- P7_DCL(2013)0016 - Wygasła  
Hannu TAKKULA , Maria BADIA i CUTCHET , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Andrew DUFF , Cătălin Sorin IVAN , Morten LØKKEGAARD , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Marietje SCHAAKE , Helga TRÜPEL , Marie-Christine VERGIAT , Sabine VERHEYEN  
Data otwarcia : 07-10-2013
Termin : 07-01-2014
Liczba sygnatariuszy : 214 - 08-01-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie otwartego zarządzania opartego na współpracy  
- P7_DCL(2012)0019 - Wygasła  
Gianni PITTELLA , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Marisa MATIAS , Katarína NEVEĎALOVÁ , Marietje SCHAAKE  
Data otwarcia : 09-05-2012
Termin : 13-09-2012
Liczba sygnatariuszy : 179 - 13-09-2012
Oświadczenie pisemne w sprawie przypadków łamania praw człowieka w Iranie po wyborach prezydenckich w czerwcu 2009  
- P7_DCL(2010)0053 - Wygasła  
Marietje SCHAAKE , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER , Fiorello PROVERA  
Data otwarcia : 14-06-2010
Termin : 14-10-2010
Liczba sygnatariuszy : 127 - 15-10-2010

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe