Vicky FORD : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członkini
 • 16-07-2014 / 12-12-2016 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członkini prezydium
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członkini prezydium
 • 16-01-2017 / 08-06-2017 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członkini prezydium

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 08-06-2017 : Conservative Party (Wielka Brytania)

Przewodnicząca 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 25-01-2017 / 08-06-2017 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 14-07-2014 / 08-06-2017 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 25-01-2017 / 08-06-2017 : Konferencja Przewodniczących Komisji

Główne działania parlamentarne 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do retransmisji programów telewizyjnych i radiowych  
- IMCO_AD(2017)597612 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług  
- IMCO_AD(2017)597610 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu Unii służącego wsparciu szczególnych działań mających na celu zwiększenie zaangażowania konsumentów i innych użytkowników końcowych usług finansowych w proces kształtowania polityki Unii w dziedzinie usług finansowych na lata 2017–2020  
- IMCO_AD(2016)592330 -  
-
IMCO 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie FinTech: Wpływ technologii na przyszłość sektora finansowego  
- IMCO_AD(2017)595754 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie Europejskiej inicjatywy dotyczącej przetwarzania w chmurze  
- IMCO_AD(2016)589220 -  
-
IMCO 
OPINIA Przepisy prawa cywilnego dotyczące robotyki  
- IMCO_AD(2016)585496 -  
-
IMCO 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 123, 128, 130b i 135

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 128 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 183 Regulaminu

Stawienie czoła wyzwaniom związanym z wdrożeniem unijnego kodeksu celnego (B8-0024/2017) EN  
 

I voted to support the European Parliament resolution on updating the implementation of the Union Customs Code. Robust customs processes are vital to underpin fair and free trade, but where they are overly complex they are particularly detrimental to small and medium enterprises.
Digitisation gives an opportunity to simplify the bureaucracy. EU countries have agreed to modernise our customs process for the digital age, and it is vital that this work is completed and that process systems are interlinked and interoperable.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 130 Regulaminu, załącznik II

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie poprawy leczenia chorób rzadkich  
- P8_DCL(2015)0019 - Wygasła  
Françoise GROSSETÊTE , Nathalie GRIESBECK , Elisabetta GARDINI , Dame Glenis WILLMOTT , Vicky FORD , Frédérique RIES , Karin KADENBACH , Gilles PARGNEAUX , Philippe DE BACKER , Andrey KOVATCHEV , Elena GENTILE  
Data otwarcia : 18-05-2015
Termin : 18-08-2015
Liczba sygnatariuszy : 172 - 24-08-2015

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe